Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sedert tot wet geworden is: en dat toon slechts één kerkeraad de autocratie der Synode, zonder eenigen waarborg, Verlangde.

In 1850 kwam er een nieuw concept-reglement ter Synodale tafel, waarin wij alzoo geschreven vinden1) art. 15 : „Goene algemeene verbindende verordeningen of veranderingen in de bestaande kunnen worden vastgesteld dan door de Synode, na vooraf het oordeel van de Provinciale Kerkbesturen te hebben ingewonnen."

art. 68. ,/De Synode arresteert de reglementen en verordeningen, welke voor de geheele Nederlandsche Hervormde Kerk verbindende zijn, alsmede de veranderingen, welke in de bestaande reglementen gemaakt worden (volgens art. 15), na de consideratiën der Provinciale Kerkbesturen te hebben ingewonnen.

„Wanneer minstens de helft van dezen heeft doen blijken van hare instemming ten aanzien der beginselen en der hoofdzaken, zal de Synode, gebruik makende van hunne consideratiën, die reglementen en veranderingen, in punten van ondergeschikt belang, naar eigen oordeel kunnen vaststellen."

Men merke ook hier weder op, dat ook nu in den geest der opstellers geen schijn of schaduw aanwezig is van de macht der Synode, om het eenmaal vastgestelde zelve in te trekken; neen, zij moet vragen of minstens de helft der Provinciale Kerkbesturen de beginselen en hoofdzaken der voorgestelde bepalingen aanneemt, en zij mag alleen de punten van ondergeschikt belang, naar eigen oordeel vaststellen. De Commissie, welke over dit concept haar oordeel had uit te spreken, had over art. 68 geen bezwaar. Fn wat lezen

i) Syn. Hand, 1850. bl. 104, art. -15; bl. 121. art. 68. Wij halen alleen aan alles wat op onze zaak betrekking heeft.

Sluiten