is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of approbatie van de Classe; alwaar de voorzeide beroepenen vertoonen zullen goede Kerkelijke Attestatie van Leer en Leven; en der Gemeente den tijd van veertien dagen voorgesteld zijnde, als boven,

: zullen met voorgaande stipnlatiën en gebeden be-

- vestigd worden.

Daar de korte bediening eener Kerk tegen haar belang strijdt, wordt den Kerkeraden ernstig ontraden, om Leeraars, die nog geen jaar in hun standplaats werkzaam zijn, te beroepen.

(Acta 1893; Art. 169.)

VI. Zal ook geen Dienaar dienst mogen aannemen in eenige particuliere Heerlijkheden, Gasthuizen of anderszins ; tenzij dat hij voorhenen geadmitteerd en toegelaten zij, volgens de voorgaande Artikelen; en zal ook niet minder dan andere aan de Kerkenordening onderworpen zijn.

VIL Niemand zal tot den Dienst des Woords beroepen worden, zonder zich in eene zekere plaats te stellen, ten ware dat hij gezonden worde om hier of daar te prediken in de Gemeente onder het Kruis, of anderszins om Kerken te vergaderen.

VIII. Men zal geen Schoolmeesters, Handwerkslieden of anderen, die niet gestudeerd hebben, tot het Predikambt toelaten, tenzij dat men verzekerd zij van hunne singuliere gaven, godzaligheid, ootmoedigheid, zedigheid, goed verstand en discretie, mitsgaders gaven van welsprekendheid. Zoo wanneer dan zoodanige personen zich tot den Dienst presenteeren, zal de Classe hen (indien het de Synode