Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

formeerde Nederlandsche Kerken begrepen, mitsgaders de Verklaring over eenige Punten der voorzeide Leer in de Nationale Synode Anno 1619 te Dordrecht gedaan, in alles met Gods Woord overeenkomen. Beloven derhalve, dat wij de voorzeide Leer naarstelijk zullen leeren, en getrouwelijk voorstaan, zonder iets tegen deze Leer, 't zij openlijk of heimelijk, directelijk of indirectelijk te leeren, of te schrijven. Gelijk ook, dat wij niet alleen alle dwalingen tegen deze Leer strijdende, en met name ook die in de voorzeide Synode zijn veroordeeld, verwerpen, maar dat wij ook genegen zijn, ze te wederleggen, tegen te spreken, en allen arbeid aan te wenden, om ze uit de Kerk te weren. En indien het zou mogen gebeuren, dat wij na dezen eenig bedenken of ander gevoelen tegen deze Leer kregen, beloven wij dat wij het nog openlijk noch heimelijk zullen voorstellen, leeren of verdedigen met prediken of schrijven; dat wij het vooraf den Kerkeraad, Classis of Synode zullen openbaren, om daar geëxamineerd te worden, bereid zijnde t' aller tijd ons aan het oordeel des Kerkeraads, Classis of Synode gewilliglijk te onderwerpen; op poene dat wij hiertegen doende metterdaad (ipso facto) van onze diensten gesuspendeerd zullen zijn. Eu indien de Kerkeraad, Classis of Synode t' eeniger tijd om gewichtige redenen van nadenken, om te behouden de eenheid en zuiverheid der Leer, goed vond van ons te eischen nadere verklaring van ons gevoelen over eenige Artikelen dezer Belijdenis, van den Catechismus, of van de verklaring der Nationale Synode; zoo beloven wij ook mitsdezen, dat wij t' aller tijd daartoe willig en bereid zullen zijn, op poene als boven. Behoudens nochtans het recht van appèl, ingeval wij misschien door sententie van Kerkeraad, Classis of Synode meenden bezwaard te zijn, gedurende welken tijd van appèl wij ons met de uitspraak der Provinciale Synode tevreden zullen houden.

Ter toelichting of tot nadere verklaring werd nog het volgende bepaald.

De Kerken zullen indachtig zijn, als de Predikanten bij de onderteekening van 't vorenstaande Formulier beloven, t' aller tijd bereid te zullen zijn, om hun gevoelen van de Leerstukken des

n

Sluiten