is toegevoegd aan je favorieten.

Kerkordening der Gereformeerde Kerken in Nederland, benevens de daaraan verbonden besluiten der Generale Synode van Dordrecht, in den jare 1893

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Art. 3.

De Synode wijst de Buitenlandsche Kerken aan, met welke Correspondentie zal gehouden worden; insgelijks de Buitenlandsche Kerken, naar welke afgevaardigden zullen worden gezonden.

Art. 4.

Deputaten zullen, indien mogelijk, een jaar tevoren de Buitenlandsche Kerken, met welke Correspondentie wordt gehouden, uitnoodigen tot de eerstvolgende Synode.

Art. 5.

De aanwijzing der afgevaardigden naar bovenbedoelde Kerken geschiedt door de Synode of door de Deputaten.

De Synode bepaalt het maximum, van réiskosten enz., waarover Deputaten mogen beschikken.

Art. 6.

Deputaten zijn verplicht, aan Kerkeraden, Classen en Prov. Synoden de door deze gevraagde inlichtingen te verschaffen, indien zij daartoe in staat zijn.

Art. 7.

Deputaten worden benoemd van Generale Synode tot Generale Synode. Zij brengen op de eerstvolgende Synode rapport uit van hun arbeid.

(Acta 1893; Art 156.)

LXXXVI. Deze Artikelen, de wettelijke Ordening der Kerken aangaande, zijn alzoo gesteld en aangenomen met gemeen accoord, dat zij (zoo het profijt der Kerken anders vereischte) veranderd, vermeerderd of verminderd mogen en behooren te worden. Het zal nochtans geene bijzondere Gemeente, Classe of Synode vrijstaan zulks te doen, maar zullen naarstigheid doen om die te onderhouden, totdat anders van de Generale of Nationale Synode verordend worde.