Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

op een getuigenis van Jehovah beriepen. Soms naderde het profetisme in vorm tot soortgelijke verschijnselen bij andere volken, als in de samenkomsten der gilden (onder den naam van profetenscholen bekend) muziek en dans werden gebruikt om den geest in ontvangbare stemming te brengen. Maar de edelste uitingen zijn juist die, welke blijken geven met nuchter verstand te zijn gesproken en een wijsheid openbaren, die ons nu nog verwondert.

De profetie onder Israël is dat getuigenis, dat het volk wees op den geheel eenigen band met Jehovah der heirscharen, die hen tot een natie had gemaakt door de verlossing uit Egypte, die Zijn heilige wet had geschonken als een grondslag voor hun onderling verkeer en hunne gemeenschappelijke verhouding tot Hem, en die meer en meer duidelijk deed uitkomen, dat Hij een plan had met Zijn volk, dat volvoerd zou worden, al mochten ontrouw en bondsbreuk in Israël zelf en de reuzenkrachten der wereldrijken er zich tegen verzetten.

Uit die bewustheid getuigden de profeten met verwonderlijke eenstemmigheid, niet bestaande in vormen of in détailteekening der toekomst, maar met zulk een eenstemmigheid, dat zij blijken gaven door ééne macht te zijn geleid en bestuurd. Daarom is van beteekenis voor Israël's profetie, wat van heel zijn godsdienst zoo treffend juist is gezegd door den hoogleeraar Bobertson Smith: „The primary difference between the religion of Israël and that of the surrounding nations does not lie in the idea of a theocracy, or in a philosophy of the invisible world, or in the external forms of religious service, but in a personal difference between Jehovah

Sluiten