is toegevoegd aan je favorieten.

De profetie onder Israël in hare grondbeteekenis voor christendom en theologie

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moeting steeds duidelijker, dat wij elkander verstaan, en dat onze gedachtenkringen niet zoo geheel en al uitéénloopen. Wij strijden denzelfden strijd, maar staan ook beiden vast in de overtuiging dat de waarheid onze steunsels niet noodig heeft, en dus ook in den smeltkroes der kritiek wel kan bestaan. Ik wensch U en mijzelven van harte toe, dat God ons gemeenschappelijk pogen zegene tot heil van Kerk en Theologie.

Het smart mij van deze plaats mijn hooggeachten voorganger Valeton niet te kunnen toespreken. Ik weet het, dat hij zoo gaarne hier tegenwoordig zou zijn, zoo hij maar in staat ware geweest mijn woorden te verstaan. Ik had hem zoo gaarne gezegd, dat ik, in engeren zin kweekeling der Leidsche Universiteit, in ruimere beteekenis mij in menig opzicht dankbaar ook zijn' leerling noem. De kloekheid, waarmede hij op gevorderden leeftijd nog steeds elk nieuw vraagstuk der godgeleerdheid onder de oogen zag en niet schroomde eenmaal gevestigde opvattingen prijs te geven, zijn een beschamend voorbeeld voor velen, die traagheid van geest en gebrek aan onderzoek tegenwoordig „vaststaan in het geloof' noemen. Zijne studiën, die ik mocht lezen, hebben mijne overtuiging meer en meer versterkt, dat echte wetenschappelijke zin en degelijke kennis van het Oude Testament niet onbestaanbaar zijn met het vaste geloof, dat de God van hemel en aarde Israël uit al de natiën der aarde vereerde met een bijzondere openbaring van Zijn wezen. Ik wensch den kloeken grijsaard van ganscher harte een gezegend en ouderdom, opdat hij naar zijn .werkzamen aard nog veelszins nuttig moge zijn voor de kerk van Christus en de wetenschap der theologie.