Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is op den Vader, als aller Schepper en dus ook zijn Schepper, en op Christus, als zijnen Heer en Heiland en op den H. Geest.

Niet zoozeer hoe hij zich uitdrukt, komt hier in aanmerking, of hoe juist geformuleerd hij zich weet uit te drukken, maar of in waarheid het levensbeginsel onzer Kerk, d. i. de innerlijke geloofsgemeenschap met God als Vader, Zoon en H. Geest bij hem aanwezig is. En is dit te gering? Liever zou ik willen vragen, mag onze Herv. Kerk meer van hare lidmaten eischen, en moet niet ieder waarachtig protestant, in wien dat geloof leeft, met dezen eisch instemming betuigen ?

Vooreerst, de vrijheid van onderzoek, waarop wij,protestanten, allen bogen, geeft ons niet slechts ruimte, maar dringt er toe, om zelf naar de formuleering der waarheid te streven.

Voorts, is het niet onzinnig, van iederen lidmaat te eischen, dat hij ia zulke woorden de waarheid zijns harten zou moeten weergeven, als waartoe diepe denkers na veel studie zijn gekomen, of dat kinderkens in het geloof dezelfde taal zouden moeten spreken, als mannen en helden in het geloof. „Toen ik een kind was, sprak ik als een kind," zegt Paulus.

Maar minder mag de Kerk ook niet van hare lidmaten eischen, zal zij zich zelve niet in het aangezicht slaan.

En thans wat betreft het predikant worden, zijn en blijven.

• Uit den aard der zaak wordt van dezen meer geëischt dan van een lidmaat. Immers, vooreerst uit de bepaling, dat hij minstens reeds twee jaren lidmaat moet zijn, vloeit dit reeds voort. Bovendien spreekt het van zelf, dat de Kerk aan hem, die voorganger in de Gemeente wordt, hoogere eischen moet stellen.

Van meer gewicht is dan ook dit, dat hij geroepen is, om overeenkomstig de beginselen en het karak-

Sluiten