Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mensch des geestes. De zaligmakende kennis Gods en de kennis der bekeering of wedergeboorte wordt uitgedrukt in een mededeeling van een nieuw, levendig, geestelijk grondbeginsel in den geestelijk dooden zondaar. Dit werkt een geheele vernieuwing in den mensch. Hij gaat de bekeering uitleven en gaat bevestigen om het kwade te gaan laten en het goede te doen. Hij gaat het uitleven onder de beweening van zijn zonden en door het doen van een onberouwelijke keuze, om den Heere ongedwongen te vreezen, zoodat Zijn deugden, die hij zoo goddeloos beleedigd heeft, weer een hoofdbestaan in zijn leven krijgen, al was er geen hel tot straf en geen hemel tot belooning. Ds. Boone is bij een verdere kennis uit gaan leven, dat de vruchten van de wederbarende genade de schuld en straf niet wegnemen.

Dat wordt door Gods volk onder vele pijnlijke lessen en wegen geleerd, omdat de mensch zoo gereed is, uit onkunde en eigenliefde daar zijn voeten zoo vast op te zetten en zijn handen aan vast te grijpen. Ziet maar de gang van de discipelen, die hem in de wedergeboorte gevolgd waren. Toen Christus hun ging prediken, dat de Zoon des menschen moest overgeleverd worden, gedood en ten derden dage weder opstaan, stonden zij hier heel onbekend tegenover. Zij verstonden nog niet, dat de wedergeboorte uitgeleefd wordt onder de lijdelijke gerechtigheid van Christus en de rechtvaardigmakende gerechtigheid onder de dadelijke gerechtigheid, die Hij in Zijn straf- en gerechtsoefeningen beleefd heeft. Vandaar, die nu met Hem een richterlijken dood mogen sterven, zal ook die erfenis geschonken worden, die Hy in Zyn dood teweeg gebracht en verdiend heeft, onder de vrijspreking van schuld en straf en het recht geven op het eeuwig leven.

Ds. Boone is later in zijn leven onder de roeping en

Sluiten