Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het O. T. na louis cappelle als het werk erkend werd van Joodsche Masorethen? Ik merkte verder op, dat, zoo ook al in het O. Y. de wet gezagvoerend onder Israël was opgetreden, de profeten reeds den tijd hadden aangekondigd, dat een man niet meer zijn naaste leeren zou, maar dat Gods wil en wet in aller harten zou geschreven staan, en hoe jezus, zonder zich op het gezag van zijn naam te beroepen, zich had gewend tot het gezond verstand, den godsdienstzin en het geweten zijner hoorders, overtuigd, dat zoo wie gezind was den wil van God te doen, de waarheid zijner leer erkennen zou. Ik hoorde tegen het beweerde gezag van de Apostelen den grootste der apostelen verklaren: „niet dat wij uw geloof beheerschen willen", en hoe Paulus er naar streefde, zich aan te bevelen aan de conscientiën der menschen, met de vermaning om alles te onderzoeken en het goede te behouden.

Zoo leerde mij dus de Schrift zelve een anderen grondslag des geloofs kennen dan hare eigene onfeilbaarheid en het uitwendig gezag der geloofsgetuigen,, van wier prediking zij bericht gaf.

Had het supranaturalisme de innerlijke getuigenis des H. Geestes, waar zij tot staving van de waarheid der gansche Schrift, ook van het historische element, werd aangewend, terecht verworpen, maar intusschen de ware beteekenis er van prijsgegeven, ik leerde die getuigenis waardeeren, wanneer zij, niet overeenkomstig

Sluiten