Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53. Zij zijn bevoegd, predikanten, candidaten, ouderlingen en diakenen af te zetten, en aan emeriti het Heilig dienstwerk te verbieden.

54. In geval van verschil tusschen twee of meer Classikale besturen hetwelk door het Provinciaal kerkbestuur niet kan vereffend worden, of van verschil van eenig Classikaal bestuur met het kerkbestuur zelf, wordt de zaak ter beslissing aan de Synode gebragt.

Hoofdstuk 3.

Het Kerkelijk Bestuur over al de Gemeenten te zamen.

EERSTE AJDEELTNO.

Be Synode.

55. De algemeene belangen der gemeenten, behoorende tot de Nederlandsche Hervormde Eerk, zijn toevertrouwd aan de Algemeene Synode, die de Eerk vertegenwoordigt en voor haar in regten optreedt.

56. Elk der in art. 34 genoemde Provinciale kerkbesturen benoemt jaarlijks, in zijne vergadering van Mei, een predikant uit zijne leden of hunne secundi, tot het bqwonen der Synodale vergadering, benevens een secundus, die echter niet optreedt, dan in geval het benoemde lid belet wordt zich naar de Synode te begeven. Op gelijke wijze wordt door de Commissie tot de zaken der Waalsche Eerken een predikant en door het Eerkbestuur van Limburg een lid naar de Synode afgevaardigd, gelijk ook door de Commissie voor de zaken der Oost- en West-Indische Eerken een lid overeenkomstig het slot van art. 4.

Bovendien worden naar de Synode drie ouderlingen afgevaardigd, bij beurtwisseling te benoemen door de Provinciale kerkbesturen uit verschillende provinciën, naar de orde, waarin zij in art. 34 voorkomen, en door de Commissie voor de zaken der Waalsche Eerken, uit haar ressort.

Sluiten