is toegevoegd aan je favorieten.

Over het godsbegrip van Krause

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aanleiding, om u, ook in de toepassing der conjecturale kritiek, geene mindere zorgvuldigheid aan te bevelen, dan in het oordeelkundig gebruik uwer bronnen. Meer bevreemdend echter, dan deze zorgeloosheid op het gebied der kritiek, was mij de gevolgtrekking, die nu vervolgens op deze geheel los daarheen gewofpene veronderstelling door u gebouwd wordt. Gij zegt namelijk, dat, indien ik, volgens het door u veronderstelde geval, ten aanzien van Krause inogt gedacht hebben: » non tali auxilio" etc., ik dan verder zou gaan dan mijne leermeesters, die het naauw verband geëerbiedigd hebben tusschen de wijsbegeerte en de beoefening der wetenschappen; in strijd met welke leermeesters, ik derhalve zal moeten geacht worden dat naauw verband niet te eerbiedigen, bijaldien ik mogt aarzelen, om met u, in Kraüse's wijsbegeerte, »eene gave Gods te zien aan onze en de volgende eeuwen, om op eene wijsgeerige, godsdienstige wijze een einde te maken aan alle philosophische, theologische , kerkelijke en staatkundige twisten en ijdele bespiegelingen." p. 86.

Ik wensch u inderdaad geluk met deze »hoogere en goddelijke" waarheid, die gij zegt in Krause gevonden te hebben. Hoe is het echter mogelijk, dat gij zoo veel meent te kunnen afleiden uit de eenvoudige daadzaak, dat iemand verklaart, uit eerbied voor het Evangelie, geen volger te zijn van