Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonde en schuld wil God zijne genade bewijzen. Niet aan den hoogmoedigen, zelfgenoegzamen farizeër, die optreedt voor God met een uitgebreid register van vele deugden, waarbij ieder vasten en elk tiende hoog in rekening gebragt wordt, maar aan den armen tollenaar, die op niets dan op zijne zonde kan wijzen en op niets dan op Gods genade zich kan beroepen, openbaart God zich in liefde en gunst. Ziet, daar staat voor het aangezigt Gods een volk, dat schuldig is voor Hem, dat God heeft verlaten, zich een beeld liet vervaardigen, om daaraan de eer, die het Gode alleen schuldig was, te bewijzen; daar staat het in het gevoel, in het bewustzijn zijner schuld. Het draagt leed over de bedrevene misdaad en toont het voor Hem, wiens liefde gekrenkt is. Elk legt zijn sieraad af en geeft daarin het teeken van verootmoediging des harten. Mozes voert de tent der zamenkomst verre buiten het leger en al wie den Heere zoekt volgt; Mozes stelt zich in de deur van .de tent, en als hij ingegaan is daalt de wolkkolom nederwaarts en staat in de deur van de tent.

Jehova spreekt met zijnen dienaar en al het volk staat op en buigt zich een ieder in de deur zijner tent.

En nu spreekt de Heere tot Mozes aangezigt aan aangezigt, gelijk een man met zijnen vriend spreekt, en nu begint Mozes te vragen voor zich om den weg des Heeren te weten en voor zijn volk, opdat het genade in de oogen des Heeren mag vinden.

Maar de Heere leest reeds in het hart van zijn dienaar en vraagt, of ter volkomen geruststelling zijn aangezigt mede moet gaan. O, wat ontfermende goedheid en liefde; wat had Israël gezondigd tegen een

Sluiten