Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te Utrecht zijn zetel heeft, en twee bisschoppen, een van Haarlem en een van Deventer. Een seminarie en een betrekkelijk talrijke parochiale geestelijkheid maken hun kerkelijke organisatie geheel volledig.

Oppervlakkig gezien is het vreemd, dat zulk een groot aantal priesters aan het hoofd staat van zulk een klein aantal geloovigen. De drie dioecesen tellen nauwelijks een bevolking grooter dan die van eene parochie eener gewone stad. Maar juist door hare geestelijkheid is dit kleine kerkgenootschap belangrijk. De reden van de afscheiding: van de Roomsch-Katholieke Kerk is in de eerste plaats een quaeslie van canoniek recht. De Oud-Kalholieken beweren in het onvervreemdbaar bezit te zijn van het wettige Katholieke episcopaat, waarbij steeds de opvolging heeft plaats gehad en nog plaats heeft volgens het canoniek recht. De Oud-Katholieke Kerk is de rcchtstreeksche onafgebroken voortzetting van de oude Katholieke Kerk van Nederland, welke overwonnen, maar niet vernietigd is door de Hervorming, en welke het pausdom in de achttiende eeuw zonder het minste recht heeft willen opheffen, maar welker bestaan het niet heeft kunnen vernietigen. Hare bisschoppen en aartsbisschoppen, aan wie de pauselijke opperheerschappij op geheel willekeurige wijze èn voorrechten èn rang èn o-ezag over de aan hunne zorgen toevertrouwde kudde wilde ontnemen, hebben elkander opgevolgd stipt volgéns de voorschriften van het canoniek recht, zooals die reeds

Sluiten