Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de uitvloeisels van het Romeinsche rijk waarlijk geheel aan Babel gelijk geworden. Dan is de roepstem Gods algemeen: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan hare zonden geen gemeenschap hebt, en van hare plagen niet ontvangt. Zal nu de Heere roepen: Gaat uit van haar Mijn volk, zonder Zijn volk een Pella bereid te hebben? Zal Hij zeggen: Gaat uit, zonder te wijzen waarheen? Neen, zulk een uitroeper is God niet; Hij is ook de Herder, de Leidsman Zijner schapen. Ik erken met velen Gods hand in deze bijzonderheid, dat die Christenen uit de meeste landen der oude wereld, die het in deze landen niet meer kunnen houden, de aandacht vestigen naar de nieuwe wereld, en daarin bepaaldelijk naar dat gedeelte, waar de Christen, zonder omverwerping van de wettige orde in de Maatschappij, wettelijk strijden kan, waar de Christen, zonder verkrachting van zijn geweten, werkende in het zweet zijns aanschijns, zijn dagelijksch brood eten kan.

Christenen in Nederland* hoort mijne woorden, toetst, beproeft ze aan het Woord van God. Kunt gij er niets tegen inbrengen met dat Woord; moet gij in tegendeel in uw geweten erkennen, dat ik in overeenstemming met dat Woord gesproken heb: dan de hand op het hart en aan God gevraagd, wijsheid, moed en kracht om Zijne roepstem te volgen, verloochening aan eigen zin en lust en overgegevenheid in de hand des Heeren. Bedenkt, wie gij ook zijn moogt, dat de Israëliten, die, overtuigd van Gods roeping, om uit te gaan uit Egypte, na dien uitgang hunkerden naar de Egyptische vleeschpotten, tegen God murmureerden en inde woestijn zijn ter nedergeslagen. Gedenkt aan de vrouw van Loth; zij was uitgegaan uit Sodom, zij zag om, en zij werd een toonbeeld van Gods ongenoegen. Hij, die den ongunstigen toestand van Nederland wil ontvlugten uit gehechtheid van het hart aan de vleeschelijke

Sluiten