Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bevat dit verbaal toch veel in zich,, hetwelk onder de leiding van den H. Geest dienen kan tot beschaming, verootmoediging en bekeering van den zorgeloozen naam-Christen; _ tot bemoediging en hartsterking van den bekommerden en heiibegeerigen, — en lol eene krachtige versterking en opbouwing van diegenen, welke in Jezus het ééné noodige tot redding en zaligheid hunner 'schuldige en verdorvene zielen aanvankelijk hebben mogen vinden;

II. Hoedanig denkt gij dan deze geschiedenis te behandelen ?

Ik wensch te beschouwen: 1°. Het bezoek van Jezus bij Marth a en Maria, vs. 38. 2°. Het gedrag der beide zusters bij deze gelegenheid, vs. 39, 40. 3°. Jezus uitspraak omtrent het verschillend bestaan der zusters, vs. 41, 42. 4°. Het verbeten bestaan des Heilands bij deze gelegenheid. 5°. Het hooge gewigt der uitspraak : »Eén ding is noodig.'* Eindelijk: 6°. het belangrijke van 'sHeeren betuiging: «Maria heeft het goede deel uitgckorcn, hetwelk van haar niet zal weggenomen werdeh."

III. Wat wordt ons gemeld van Jezus bezoek bij Mart ha en Maria?

Luk as meldt ons in het aangewezene 10 hoofddeel vs. 38 i En het geschiedde, als zij reisden, dat Hij kwam in een vlek, en eene zekere vrouw Mar t ha ontving Hem in haar huis. Den Goddehjken Jezus, gekomen zijnde, om te zoeken en zalig te maken, dat"verloren was, vinden wij iéf al de drie jaren van zijn openbaar verkeer onder het Joodsche volk tol dit verbeven einde werkzaam. De Heer kon zich eene stad hebben uitgekozen, waar Hij vast verblijf hield, en de belangstellenden liet noodigen. opdat zi/j ld*' Hem kwamen. Maar neen, Hij zocht geen eigen rast en gemak 1 niet gekomen zijnde , om gediend! te Worden, maar om te dienen, ontzag Hij opofferingen, vermoeijenissen noch ontberingen, ging zelf het land door. goed

Sluiten