Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CATECHISATIE

OVER

1 Petr. 3: 18a;

»WANT CHRISTUS HEEFT OOK EENS VOOR DE ZONDEN GELEDEN; HIJ R EGT VAAR DIG. VOOR DE ONREGTVAAR[DIGEN: OPDAT HIJ ONS TOT GOD ZOUDE BRENGEN."

I. TV at is er tot inleiding en verklaring onzer tekstwoorden te zeggen ?

De tijd die wij thans weer beleven , waarin de geschiedenis van het lijden en sterven van den dierbaren Zaligmaker Jezus Christus , gezet en uitvoerig behandeld wordt; deze tijd is voor geloovige Christenen immer bijzonder treffend en zieivervrolijkend geweest; want terwijl het Jezus - minnende harte eensdeels eene ongekende smart gevoelt, over het onbeschrijfelijke lijden van zijnen lieven en beminden Verlosser; wordt het gemoed aan de andere zijde tot eene hooge en hemelsche vreugde, liefde en dankbaarheid opgevoerd, wanneer het dien Grooten Lijder'daar als zijnen Verlosser en Middelaar gadeslaat ; door wiens striemen zijne genezing, döor wiens dood zijn leven en zaligheid verworven werd. Deze veréeniging van smart en mededoogen, met zielverrukkende blijdschap en dankbaarheid over Jezus lijden en dood, is evenwel onbekend 'voor den zondaar die nog vervreemd van het ware geloof in en de liefde jegens Christus, onbekommerd den weg des verderfs bewandeld. Geen wonder! want Christus den gekruisigden, is den Jood eene ergernis en den

Sluiten