Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergeving voor alle zijne geloovigen verworven heeft. En elk die de waarheid, met afzien van eigene wijsheid, tot redding zijner schuldige ziele , ootmoedig en biddend leert onderzoeken, zal de belijdenis van onzen Catechismus ten vollen toestemmen, wanneer die vraagt : » Wat gelooft gij van de vergeving der zonden f" waarop wordt geantwoord : » Dat God om het genoegdoen van Christus wille, alle mijne zonden, ook mijnen zondelijken aard, waarmede ik al mijn leven lang te strijden hebbe, nimmermeer wil gedenken : maar mij uit genade de geregtigheid van Christus schenken , opdat ik nimmermeer in het gerigte Gods kome " (1) Gewis, hier zijn hoogten en diepten, door niemand te peilen , en waarbij de verduisterde rede zich gevangen moet geven onder de gehoorzaamheid des geloofs. Neen , de leer der verzoening, dat Jezus door zijn lijden en sterven alleen de verdienende oorzaak van de vergeving der zonden is, is geene Godslasterlijke leer, zoo als helaas, sommigen durven stellen ; zij is de grondleer des Evangeliums, zij is de grondslag der hope van allen, die door Gods Geest tot geloof in Christus gebragt worden; deze leer is ook de hope en troost mijner ziele (2).

(1) Heidelb, Catechismus, Vr. 56-

(2) Neen die leer is geene Godslasterlijke leerj ik kon, mogt en moest dit zeggen — en zal het blijven zeggen — uit eerbied voor het aanbiddelijk plan der verlossing, en uit liefde jegens mijne medezondaren, opdat de straf, Hebr. 10: 29 bedreigd, hen toch niet moge treffen, maar dat zij u;tgedreven worden, om in Jezus bloed en dood, vergeving, rust en verlossing te zoeken. Neen onze wijze en God-hevende Voorvaders waren geene Godslasteraars, die echter ook bet gansche middel ter schuldvergiffenis, in Jezus bloed en dood en verdienste voorgesteld hebben, zoo als men in den ganschen Catechismus en vooral Zondag 15, zien kan. Ook Egeling heeft die keider Verzoening, niet alleen lot bevestiging van Gods liefde, maar ook als verdienende oorzaak van des zondaars zaligheid, aangewezen. En dewijl dezen Schrijver nog door velen in onze dagen wordt geroemd, zal ik hem daarom hier aanhalen- Hij schrijft: ■ojezus heeft door xyn gehoorzaam lijden en sterven, de straf onzer zonden gedragen. Hier noem ik u het middelpunt van het Evangelie; al het overige is, ot voorbereiding, of vruchtgevolg van die groote waarheid: Christus

- V «Ze za,i°'heid- H"j zelf heeft met eigen lippen ons deze zijne .liefde bekend gemaakt, zoo openlijk en duidelijk, als de zaak dit vooraf gedoogde.... Bovendien spreken de Apostelen van het oogmerk en de waardij van Jezus lijden en sterven, in de eigenlijkste bewoordingen, en zeggen, dat Hij gestorven 15 voor ons, en dat Hij

3

Sluiten