is toegevoegd aan uw favorieten.

Acta der Conferentie van gecommitteerde kerkeraadsleden, gehouden te Amsterdam in het lokaal Frascati, op Woensdag 11 April 1883, van des Voormiddags 10 tot des Namiddags 4 uren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Voorzitter zegt: Men moet n'et tot afscheiding komen, maar daartoe komen kan men wel!

Hierop werd na sluiting der discussie, deze resolutie, waarin nu gelezen werd, voor: niet naar den Woorde Gods is, tegen Koning Jezus ingaat, voor: recht gebruik, de zuivere bediening — met bijna algemeene stemmen aangenomen en luidt derhalve aldus :

Ten zesde, dat gereformeerde belijders, die onder een Kerkeraad verkeeren, wiens doen en toeleg tegen Koning Jezus ingaat, gehouden zijn, na ernstige vermaning, eendrachtelijk de gemeenschap met zulk een Kerkeraad af te breken; als doleerende Kerk op te treden; eigen Ouderlingen en Diakenen te benoemen; en, zoo mogelijk onder leiding vau een naburig Dienaar des Woords, te bewerken, dat de zuivere prediking des Woords, de zuivere bediening der Sacramenten en de oefening der Christelijke tucht weêr onder hen plaats grijpe naar de ordinantiën Gods.

De zevende resolutie werd evenals de vorige weder door Ds. Deetman opgelezen. Ze is van dezen inhoud:

Ten zevende, dat men in Classes waarin de gereformeerde Kerken tot haar recht kunnen komen, veiligst ging, indien men alle leden van het Classicaal Bestuur hun ontslag liet nemen, zonder anderen in hun plaats te benoemen, opdat alzoo dit Bestuur (hetwelk toch in beginsel met het Koningschap van Koning Jezus niet wel bestaan kan), vanzelf weggevalle, en daarvoor in de plaats trede een oefening van gezag door de Classis zelve, dikmaals saamkomende en telkenmale voor ééne Vergadering keuze doende van Praeses, Assessoren en Abactis, die defungeeren, zoodra de vergadering sluit.

Dr. Rutgers verbetert ze namens zijne gecommitteerden, en leest in plaats van: oefening van gezag, oefening van bestuur.

Ds. Nonhebei vraagt: Is de zin dezer resolutie, dat het de roeping der leden van Classicale Besturen is, om dadelijk hun ontplag in te dienen ? Zoo ja, dan worden anderen gekozen, en komen de modernen er in.

De Voorzitter zegt, dat dit bezwaar vervalt door de duidelijke aanwijzing der resolutie, die zegt: „waar de gereformeerde kersen tot haar recht kunnen komen."

Ds. Ploos van Amstel meent dat indien dit zou moeten geschieden in die Classen, waar de gereformeerde kerken tot haar recht kunnen komen, dit alsdan uit kracht van beginsel overal zou moeten geschieden.

De Voorzitter zegt: De resolutie bedoelt ontslag nemen, indien er geen andere in de plaats voor kunnen komen. Men zou dat in de andere Classes wel willen, maar niet kunnen, omdat het doel daar niet kon en zou worden bereikt.