is toegevoegd aan uw favorieten.

Acta der Conferentie van gecommitteerde kerkeraadsleden, gehouden te Amsterdam in het lokaal Frascati, op Woensdag 11 April 1883, van des Voormiddags 10 tot des Namiddags 4 uren

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergadering uit te noodigen. Dit geschiedde, en deze opdracht werd door de gecommitteerden van Amsterdam aanvaard.

Hierna stond de gansche vergadering op van hare zitplaatsen, om zich plechtig, in de laatste slotresolutie, door den Voorzitter luide opgelezen,

En zijn alzoo de gecommitteerde Opzieners, na afhandeling dezer resolutiën, gescheiden, onder dankzegging aan den Koning der Kerk, die hen samenbracht, en onder ootmoedige aanroeping van den Naam des Heeren, dat Hij, die sloeg om onze schuld, maar ook machtig is, om ons door zijne ondoorgrondelijke barmhartigheden te verlossen, zijn aangezicht toch over de Kerken onzer martelaren verheffe, en weêr in goeden kerkedienst gemeenschap der heiligen aan allen in deze landen doe vinden, die door s'Heeren genade gebracht zijn tot de zuivere belijdenisse van de waarheid, die daar is naar den Woorde Gods.

In zijne hand hunne zaak stellende, vermanen ze dan ook de Kerken dezer landen met ernste, om op te staan uit den slaap, waarin ze dusver verzonken lagen, en weêr als geroepene Kerken des Heeren, het schepsel voor niets te achten, Gode alleen alle eere te geven, en te staan naar die bereidvaardige onderwerping aan het Woord des Heeren, die door geen geboden of ordonnantiën van menschen ooit krachteloos te maken, vrucht is van de inwerkinge des Heiligen Geestes, en daarom liefelijk voor God.

Daartoe verwekke en bevestige ons die Opperste Herder onzer zielen, het verheerlijkt Hoofd en de eenige Koning zijner Kerk, wien als den eeuwigen Zoon, met den Vader en den Heiligen Geest, toekomt de eere, de prijs en de dankzegginge! Amen.

als een eenig man uit te spreken, hare hartelijke instemming daarmede betuigende door een gemeenschappelijk overluid uitgesproken Amen.

Na het zingen van Ps. 89 : 7 begaf zich de vergadering ten slotte in dankzegging en smeeking, daarin voorgegaan door Ds. Deetman.

Hierop dankte de Voorzitter alle Gecommitteerden voor hunne bereidwilligheid waarmede zij waren opgekomen, de Actuarii voor de bereidvaardigheid waarmede zij acte hadden willen houden van het verhandelde, de Commissie van orde voor hare goede besogne, en de geheele vergadering voor de broederlijke wijze, waarop zij had beraadslaagd; en hierna verklaarde hij deze Conferentie van Gecommiteerden voor gesloten.