Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonden wij ons afsloven bij de pantheïstische dichtschool te worden ingelijfd,- in zijn 0. T.-artikeltje als zon het mij te doen zijn door anderen er onder te houden, eigen voordeel te zoeken, bittere, harde vrucht van de vunze giftplant, welke het politieke leven van het huidig christendom allersomberst doorwoekert.

Want zóo is der ziele spanning naar het Eeuwige, zóo is de heilige Richting onder ons naar wat on-tijdelijk, on-stoffelijk, zuiver-geestelijk leven is, afgewend van de goddelijke oorsprong dat, als er één komt die het helle zoeklicht van zijn geest over al het gekonkel, het geknoei in onze z.g. „hóogere" kringen, — éen saamgekliederdheid van domme wurmen — schijnen laat, aanstonds de algemeene roep wordt aangeheven: die man is het om eigen eer, om eigen voordeel te doen, pas op!

Want is het niet merkwaardig dat circa twee jaar ni'i het verschijnen mijner brochure, welke allerwege door wie verstaan wou en kon, begrepen is en verbluffende instemming vond, welker werking verricht is wat thans meer en meer zichtbaar wordt, zoowaar dr. Kuyper aan komt zeulen met {flauwiteiten over de persoonlijke quaesties en voorzichtig met geen woord — met opzet of uit onkunde, dat doet er hier niet toe — over het wezen der brochure rept?

Is het ouderdom welke dr. Kuyper belet te bedenken dat zijn makke schijn-verontwaardiging té doorzichtig is?

Eilieve dokter, geen enkel mensch heeft die scheldpartij, welke bovendien in 't geheel nauw vier bladzijden van de vijftig in beslag neemt, opgeblazen, zooals gij thans probeert te doen, tot wat ze niet was; ieder, totdejongstaangekomen onderwijzer toe, heeft de intentie gegrepen en gevoeld, gezien dat het ging om: de Idee, het Ideaal.

Niet het politieke ideaal, niet het partij-ideaal, niet dat van u en de uwen: het alleen te weten, het alleen te decreteeren, op poene van anders op 't smerigst bejegend te worden, maar het ideaal van Paulus, zoowel voor ons geestelijk streven als ons aardsche leven: te staan in de vrijheid.

Gij zult dat listiglijk op uw bekende autoritaire toon, wel „bandeloosheid" noemen, maar dat komt omdat gij in een ander milieu: van denken en zijn, leeft, en wij ineen van: denken èn voelen èn hopen ademen en ons bewegen.

En de practijken der politiek dacht ge, naïvelijk nu zoo maar te importeeren op het erf der kunst, waar ge

Sluiten