is toegevoegd aan uw favorieten.

Salomo's Hooglied voor de gemeente bewerkt

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hadden opgelegd? Ook hier geeft de geschiedenis het antwoord. Aan aller hoofd stond Samuel, de profeet, die in den naam zijns Zenders zijne volksgenooten aangekondigd had, dat zij aan de belangen van den koning, dien zij begeerd hadden, dienstbaar zouden zijn; hij zou ze tot zijne knechten stellen. Voorts denken wij aan Israels ambtsdragers, de geestelijke en burgerlijke, die allen van God gebruikt werden om Samuels profetie in vervulling te brengen. De levietische priesters binden het geweten des volks aan de wet, die het recht des konings op den dienst zijner onderzaten omschrijft; de koninklijke machthebbers drijven het, niet steeds met zachte handen, voorwaarts tot 's konings dienst. Zoo is de maagd Israels >zwartachtig" geworden ; Israels schoonheid heeft onder de begrenzing zijner vrijheid geleden. De kroon won steeds in glans, maar het volk, al had het rust en rijkdom, was zijne vorstelijke heerlijkheid kwijt. Zijne vrijheid heeft het bij zijn overgang van het richterlijke naar het koninklijke tijdperk ingeboet. Het moet zijne eigene broederen ten knecht zijn.

Zeg mij aan, gij die mijne ziele liefheeft, waar gij weidt, waar gij de kudde legert op den middag-, want waarom zoude ik zijn als eene, die zich bedekt bij de kudde uwer medgezellen ? 7.

Thans wendt Sulammith zich van de maagden af; een ander gaat zij aanspreken. Wie is deze?