Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet teniet gedaan. Zij worden echter thans geregeld.

Vooraf wordt erkend dat aan Salomo een groote wijnberg is toegevallen. Deze bezitting is gelegen in Baal-Hamon, een zinnebeeldige naam, die heer der menigte, der volken beduidt. Deze wijnberg is aan de zorg van wachters of bestuurders toevertrouwd, die te zorgen hebben dat hij den koning vrucht opbrengt. Dat het geen kleine wijngaard is blijkt uit de grootte der som, die elk hunner jaarlijks den koning toekomen doet; niet minder toch ontvangt deze van elk zijner wachters dan duizend zilverlingen. Ook Sulammith heeft een wijngaard, dien zij helaas! niet gehoed maar den koning afgestaan heeft; door eigen schuld heeft zij hem verloren. Wat gedaan is neemt geen keer ; Salomo mag ook van Sulammiths wijnberg zijne duizend zilverlingen innen; zij komen hem toe. Alleenlijk mag hij er slechts achthonderd in zijne schatkist storten; tweehonderd zilverlingen moet hij ter beschikking laten van de wachters dezes wijngaards.

Onzes inziens heeft Godet deze verzen terecht de sleutel tot het Hooglied geheeten. Men zal zien dat hij past.

De wijnberg, die in Baal-Hamon aan Salomo toegevallen is, stelt de landen voor, die Salomo aan zich cijnsplichtig heeft gemaakt. Volgens 2 Kron. 9 : 26 heerschte hij over al de koningen van den Eufraat af tot aan de grens van Egypte.

Sluiten