is toegevoegd aan uw favorieten.

Emigratie van Nederlanders naar onze overzeesche bezittingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In onze Oost-Indische bezittingen heerscht de Cholera. In Suiiname kent men die niet. Zij is evenwel in de Oost-Indië lang zoo gevaarlijk niet als hier; gelijk zij ook hier, telkens bij hare wederkomst, reeds minder wild om zich gegrepen heeft dan in den aanvang. Is daar niet onze Typhus tegenover te stellen, onze landziekte, die hier geen minder getal van menschen wegraapt, dan daar de Cholera doet? De levernekten zijn daar, vooral in de Oost-Indien, maar zijn meestal een gevolg van ^ een zittend leven, en er zijn oorden, waar men heen kan reizen, om door verandering van klimaat, die krankheden te genezen.

Ongedierte is daar. Muskieten, Slangen, tijgers, en ik weet niet wat al meer. Maar dé inwoners geven in onze bezittingen daar weinig om. Gelijk overal ontwijkt het wild gedierte meestal den mensch, ook de slangen met enkele uitzonderingen en, wat de muskieten aangaat, het is zoo, zij zijn er in sommige streken, doch dan bepaald in sommige jaargetijden, in grooten getale, en zijn dan ook een ware plaag; maar er zijn gansche streken, waar zij eene zeldzaamheid zijn, en zij zijn toch ook geene andere monsters, dan bij ons to lande de muggen zijn, en om deze vooral nachtelijke plagen, (waartegen men zich ook wapenen kan) zal men toch een land niet vermijden.

Een ander bezwaar „het zal moeyelijk zijn dat ruwe land, met overoud bosch, dat bijna ondoordringbaar moet geacht worden, te ontginnen." Doch daarin staan onze overzeesche gewesten met de landen in Noord-Amerika gelijk. En hoewel onze kolonisten het zullen voor hebben, dat zij door onze Regering bijgestaan worden, en de gemeenschappelijke moeiten ook elkander behulpzaam, zullen dragen, zoo valt de waarheid niet te ontkennen, dat het oneindig gemakkelijker is, in ons land, eenen akker reeds honderde jaren beploegd te bewerken. Maar weten wij niet, dat op onzen Vaderlandschen bodem ook eens alles staande bosch of moeras was, en dat onze ^ oorouders dat bosch hebben geveld, die moerassen hebben drooggelegd en door hunne vlijt en volharding tot uitstekend goed bouwland en weideland hebben gemaakt ? Nog bij ons, hoe. menig stuk boschgrond wordt door uitroeijing en verdere bewerking in bruikbaren bouwgrond herschapen! En is dat werk dan bij ons een ligteren arbeid te achten (daar wij nu