is toegevoegd aan uw favorieten.

Emigratie van Nederlanders naar onze overzeesche bezittingen

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

middelen, die tot het blijvend herstel der kolonie zijn uit te denken, mag men rekenen, datgeen wat hier voorgesteld wordt: „eene rationeel zich uitbreidende Emigratie van Nederlanders daarheen" met het einddoel dat men daar allengs eene geheel Nederlandsehe bevolking moge verkrijgen. Moge dan zulk eene, van tijd tot tijd vermeerderende overbrenging , al niet momenteel voldoen aan de thans meest dringend bestaande behoefte aan werkkrachten (in welke langs andere wegen zooveel mogelijk moet voorzien worden), de Emigratie van veldbouwende Nederlanders moet op den duur de regte wedergeboorte der kolonie bewerken. Want vergelijkt men daarmede, uit het oogpunt van waar koloniaal belang , het gebruiken der geïmporteerde Koelies, iets dat met den bestaanden stand der zaken, onmisbaar moge geacht worden, zoo heeft dat laatste tegen zich, dat men daarbij door vaste contracten aan afhaling uit en terugbrenging naar Hindostan 1) gebonden is, en er ook dan wanneer die transporten geregeld kunnen doorgaan, een permanente toestand van onzekerheid en afhankelijkheid geboren wordt, waarop het blijvend welzijn der kolonie liefst niet moet worden gebouwd. Maar het vooruitzigt van een bevolking door Nederlandsche krachten, al vereischt die ook andere vormen voor den arbeid dan men tot nu toe gewoon is, waarborgt eerst voor onze bezitting eene vastheid, die, zoover zulks in het ondermaansche kan gewacht worden, onverstoorbaar zal zijn.

Reeds op zich zelfs, maar ook vooral om haren tegenwoordigen toestand is er veel dat eene Emigratie naar Suriname meer in aanmerking doet komen, dan die naar onze Oost-In-

]i Terugbrenging naar Hindostan; daarop mag wel met nadruk gewezen worden, hoewel in de meeste contracten, ook die welke door de Regeringen zijn gewettigd , van zulk eene terugbrenging geene spraak is. De contracten zijn voor een bepaalden termijn , meest van 5 jaren , gesloten. Zij vermelden vrijheid van overtogt. Maar eerlijk is dat niet, en het denkbeeld van zulk een contract voor verplaatsing naar een vreemd land, voor een bepaalden termijn is illusoir wanneer na het eind der 5 jaren , de ongelukkige Koelies aan hun eigen lot worden overgelaten, en daardoor gedwongen nieuwe contracten, misschien veel schadelijker dan de eersten aan te gaan.