is toegevoegd aan uw favorieten.

Het christen-socialisme

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aansch gekleurd Christendom werd gepredikt ') tot niet geringe verbazing der schare, die ascese en weerloosheid heel „mal" vond. Sommigen hunner hebben zich na enkele jaren van deze meeningen bekeerd. Een enkele is gaan varen op de diepe, niet altijd ongevaarlijke wateren der Hegelarij, een ander heeft zijn ambt neergelegd en is door de „kolonies" van Blaricum en Bussum heen terecht gekomen bij de sociaal-democratie, anderen weer achten zich te behooren bij de Christen-socialisten, terwijl zij die Tolstoyanen bleven, zich tegenwoordig bij voorkeur christen-anarchisten noemen en zich scharen om het door hen in 't leven geroepen blad „Vrede'"' dat na vele redactie-wisselingen nu wordt geredigeerd door Lodewijk van Mierop en Truus Mulder.

Onder die sociaal-voelende theologen waren er echter ook, die bij al hun eerbied voor den grooten Christen uit Jasnaja Poljana toch meenden, dat zijn oplossing van het sociale vraagstuk alles anders dan een oplossing was. Zij kwamen in de pastorale practijk juist in de dagen toen de S. D. A. P. een groote kracht ging ontwikkelen. Zoo kwamen zij in hunne gemeenten als vanzelf in aanraking met de sociaal-democratische denkbeelden, die nu gepropageerd werden, niet meer vereenigd met Dageraadsideeën. Het enthousiasme, het geloof, de frischheid, waarmee de sociaal-democraten optraden, won al gauw hun sympathie en daardoor kwamen zij er toe, hunne oeconomische en politieke beginselen nauwkeuriger te gaan bestudeeren. En nadere bestudeering leidde tot waardeering, waardeering eindelijk tot het aanvaarden van de waarheid, die zij in deze beginselen vonden. Een enkele, A. v. d. Heide, toen predikant te Scherpenzeel in Friesland sloot zich al dadelijk bij de S. D. A. P. aan en werd een vurig

l) Een voortreffelijke proeve van Tolstoyaansch gekleurde prediking uit die dagen vindt men in „Leven" en „Jezus volgen van A. de Koe bij H. A. Wakker en Co., Rotterdam.