Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. V. D. ZEE en J. JANZE zich volkomen kunnen uitspreken en de „Christelijke" arbeiders, die tot nu toe steeds zijn opgevoed in haat tegen het socialisme, tot zuiverder inzichten kunnen brengen.

Ook onder de katholieken zijn teekenen van ontwakende sympathie te bespeuren. De toetreding tot de S. D. A. P. van den kapelaan Dr. J. v. d. Brink en van pater Coelestinus (H. J. v. Vorst) bewijst, dat zelfs in die kringen de christen-socialistische denkbeelden doordringen, want beide geestelijken 'zijn naar eigen verklaring door de consequenties van het evangelie in de richting van het socialisme gedreven. —

Uit het voorgaande blijkt, dat er sedert een tiental jaren een christen-socialistische beweging aan het groeien is. Gelijk dat met geestelijke bewegingen altijd het geval was, wordt nu langzamerhand gemeen goed, wat vroeger slechts door enkele diepe en zuivere geesten als waarheid werd erkend. Kleineren en zwakkeren nemen nu het woord op, dat eenmaal de grooten in profetische bezieling spraken. Maar wijl de tijden andere zijn en het eiken dag duidelijker wordt, dat de maatschappij groeiende is in de richting, welke zij die op hooge hoogten stonden, zagen, vinden hunne epigonen meer gehoor. De geesten zijn nu meer bereid om het woord te ontvangen. En daarom vindt het zwakkere geluid van nu meer weerklank dan het sterke van toen.

De beweging als algemeen verschijnsel is pas in gang. Men kan dus over hare toekomst weinig zeggen, maar op grond van wat zij in haar kort leven deed mag de verwachting uitgesproken worden, dat zij steeds meerderen zal bereiken en in zich opnemen.

Na dit door den omvang en den aard van dit geschrift geboden kort en zoo zakelijk mogelijk overzicht van de christen-socialistische beweging, zooals zij zich in onze dagen en voornamelijk in ons land vertoont, mag een uiteenzetting van de door haar verkondigde

Sluiten