is toegevoegd aan uw favorieten.

Hedendaagsche moraal

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

roensch uitgeworpen en met den ban der publieke opinie getroffen te worden. Voor eiken stand, bij iedere ontmoeting, bij alle plechtigheden gelden zekere regelen van etiquette, die niet straffeloos te schenden zijn. Vele dezer regelen zijn wel historisch te verklaren, maar menigmaal zijn ze metterdaad noch redelijk, noch ook zedelijk in den engeren zin des woords, en kunnen geen hooger gezag aanvoeren, dan dat het zoo hoort, dat het tegenovergestelde niet voegt en niet past. Het staat nu eenmaal niet, om en négligé over straat te loopen, 0111 uit de hand te eten, om in gezelschap het hoofd gedekt te houden. Maar ook dan, als hare wetten alle reden van bestaan hebben verloren en zelfs een irrationeel karakter hebben aangenomen, is Mevrouw Etiquette zulk eene tirannieke koningin, dat ieder, zonder naar het recht van hare regeering te vragen, deemoedig onder haar schepter zich buigt. Eertijds heerschte zij aan de hoven soms zoo despotiek, dat men zich liever voor een open haard liet roosteren, dan in strijd met de etiquette zelf zijn stoel terug te schuiven. En nog worden in vele kringen de beleefdheidsvormen hoog boven alle zedewet gesteld. Daar zijn er duizenden onder beide geslachten, die geen hooger roem kennen, dan 0111 in de conversatie een goed figuur te maken en voor een aangenaam mensch door

o 0

te gaan. Bij anderen zijn zij lief als een engel; in eigen huis zijn ze woest als een furie. Beleefdheid is menigmaal, naar het woord van Sciiopenhauer, de kunst, 0111 naar voorgeschreven regelen te veinzen, een voorhangsel, dat de naaktheid van het egoïsme bedekt.

Eene soortgelijke macht wordt uitgeoefend door de wetten der mode. Het bekendste zijn die, welke heerschen op het gebied van de kleeding. De oude, rijke verscheidenheid van gewaad is, mede onder den invloed der alles gelijkmakende Revolutie, langzamerhand afge-