Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat hij na eenig heen en weer praten tot antwoord kreeg : iiZoo gij wilt volmaakt zijn, ga henen, verkoop wat gij hebt en geef liet den armen, en gij zult eenen schat hebben in den hemel ; en kom herwaarts, volg mij." Hieruit heeft men wel afgeleid, dat men, alvorens Christen te kunnen zijn, zich van alle aardsche bezittingen moet ontdoen en die aan de armen moet geven, zoodat dus iemand, zoolang hij rijk is, geen Christen is. Om u de onjuistheid hiervan aan te toonen verwijs ik u naar Josef van Arimathéa en Nicodemus, die Christenen waren, niettegenstaande hunnen rijkdom en ik ben er van overtuigd, dat, als het voor u eens op sterven aankomt, gij wel in hunne plaats zoudt willen staan.

Maar ook wijs ik u er op, hoe de „rijke jongeling," zooals uit zijne vraag blijkt, door iets goeds te doen het eeuwige leven wilde verdienen.

Dit verdienen van het eeuwige leven is nu echter eene onmogelijkheid, want de IIccre Jezus is alléén de Weg, de Waarheid en het Leven en niemand komt tot den A ader dan door Hem en Hij maakt de menschen zalig uit geiiade door het geloof en niet 0111 hunne werken.

En 0111 nu aan den „rijken jongeling" te doen gevoelen dat men het eeuwige leven niet kan verdienen, stelde de Heere Jezus hem een eiscli, die den jongeling te zwaar toescheen, waardoor hij zich van al zijne goederen zou moeten ontdoen, en dan was hij er nog niet, want dan staat er : „kom herwaarts, volg mij."

Een menscli kan zich niet alle schatten der aarde geene plaats in het Koninkrijk der Hemelen koopen, want de mensch wordt om niet en alleen uit genade behouden. Dit blijkt ten duidelijkste uit Efeze 2 vs. 8 en 9, „\\ ant uit genade zijt gij zalig geworden door liet geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave : — niet uit de werken, opdat niemand roeine."

Is het ook niet opmerkelijk, dat de vraag „Wat moet ik doen om zalig te worden ?" volgens den Bijbel, door verschillende personen en op verschillende plaatsen en tijden,

Sluiten