is toegevoegd aan uw favorieten.

Onze kranken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lessen. De eenvoudige kunstbewerkingen, die aan de latere verpleegster kunnen worden opgedragen, het maken van onderhuidsche inspuitingen, het aanleggen van den catheter, het verrichten van uitspoelingen van verschillende holten, dat alles kan u wel beschreven worden, maar dat baat zeer weinig, als het niet practiseh wordt geleerd. Aan 't ziekbed wordt geleerd, de eenvoudige waarneming, uit welke verschijnselen men beoordeelt of de tusschenkornst van den geneesheer noodzakelijk is; in welke gevallen zelf handelen de plicht der verpleegster zal zijn. Op de theoretische lessen daarentegen moet gij eenig inzicht krijgen van de groote grondslagen, waarop de geneeskunst rust. Daar bespreekt men de redenen waarom de tegenwoordige eischen van hygiëne zoo gesteld worden, als zij worden, en welke zij zijn. Daar worden de hoofdzaken van den bouw en van de verrichtingen van het lichaam uiteengezet, voor zoover gij die noodig hebt. In één woord, zij zijn de lessen, waarop rekenschap wordt gegeven van 't geen gij practisch doen zult." Tot zoover Dr. Winkler. Wij zouden er nog bij kunnen voegen, dat de stand, waaruit gemeenlijk onze leerlingverpleegsters voor de Gereformeerde ziekenverzorging voortkomen, het saamvereenigen van theorie en practijk bij de opleiding, tot een dringenden eisch maken. De meisjes die zich daartoe bij ons aanmelden, zijn in den regel ongeschikt, 0111 een ganschen dag met theoretische studie zich bezig te houden, omdat ze 't studeeren niet gewend zijn. Zij krijgen alzoo een tegenzin in 't werk, en worden daardoor soms gedrongen de taak der ziekenverpleging zelve geheel op te geven. Dit is in onzen kring meer dan eens geschied. Het is dan ook zeker wel een bewijs dat Dr. van Dale en degenen die met hem onze proefzusters op ,/Salem" onderwijs geven, hun taak op uitnemende wijze opvatten, waar die zusters, niettegenstaande de scheiding tusschen theorie en praktijk, bij hare opleiding in zwang, nog zoo uitnemend geschoold bleken. Dit is alleen een bewijs voor de voortreffelijkheid van de leermeesters, die met zulke gebrekkige hulpmiddelen zulke goede resultaten bereiken. Telkens echter stuit men bij deze wijze van opleiding op allerlei moeilijkheden. Ons echter is daartoe de nood opgelegd, want wij bezitten nog geen ziekenhuis, waar practijk en theorie saam kunnen gaan. Een Gereformeerd ziekenhuis voor ons gansche