is toegevoegd aan uw favorieten.

Samenwerking

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en behooren daarin weder tot een bepaalden rang en stand, tot eene bijzondere groep en klasse van personen. En ook in deze hoedanigheid rust de plicht op ons, 0111 het Evangelie, dat het principieel geneesmiddel voor alle kwalen is, te prediken aan alle creaturen, en zoovelen als mogelijk is te doen deelen in den zegen, die aan de onderhouding van Gods geboden verbonden is. Tot de wet en tot de getuigenis, dat is de roepstem, die steeds van de Christenheid tot de wereld uitgaat. En die roepstem is te krachtiger en maakt te dieper indruk, naarmate zij met de geestdrift des geloofs door eene breeder schare aangeheven wordt.

Maar deze onmiskenbare voordeelen mogen aan de andere zijde de oogen niet sluiten voor de bezwaren en gevaren, die aan alle samenwerking verbonden zijn. Het denkbeeld van samenwerking is van politieken oorsprong en is het eerst hier te lande door de Antirevolutionaire partij ontwikkeld en bepleit.

Maar het is daarom toch geen privaat eigendom van haar alleen ; het is geen zonderlinge inval van haar leider. Want het heeft ook in andere landen en bij andere partijen verdediging en toepassing gevonden; het komt altijd op, als minderheden op geen andere wijze dan door bondgenootschap aan de oppermacht der tegenpartij een einde kunnen maken; het is een gebruik maken van het recht en de macht, die nu eenmaal in onze moderne maatschappij aan de meerderheid is geschonken. Men kan daarom zeggen, dat het in de lucht zit, dat het samenhangt met heel het leven en streven onzer eeuw, dat het overal en op alle terreinen, zij het ook onder andere namen, gehuldigd en toegepast wordt.

De Revolutie toch ving haar werk aan onder de bekoring van den natuurstaat van Rousseau, en hield, onder de leuze van vrijheid, gelijkheid en broederschap, eene groote opruiming van al de oude en inderdaad ook in velerlei opzicht verouderde organisaties, die de menschen onderling verbonden. Zij beschouwde de individuen als de laatste bestanddeelen van gezin, maatschappij en staat en proclameerde deze als mondig, als souverein en vrij. Dit atomistisch beginsel werkt nog heden door op alle gebied des levens. Emancipatie is