is toegevoegd aan uw favorieten.

Tegen Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Gij herinnert U de pauselijke verklaring van de twee zwaarden der kerk, het geestelijke om door haar, het stoffelijke om (in de hand der vorsten en krijgslieden) onder en voor haar te worden gebruikt. In deze theorie blijft Rome zich gelijk, in de toepassing gaat zij naar omstandigheden te werk, gereed de dwingelandij deivorsten te ondersteunen, of den oproérigen geest der volken in beweging te brengen. Ik zou wenschen u de ontwikkeling hiervan te toonen in een sluwe politiek, ik zou u de te weinig bekende theorieën willen voorleggen der Jezuiten, waardoor zij in het regtvaardigen en aanprijzen van den koningsmoord, ook aan de volkssouvereiniteit, behoudens oppertoezicht van den Paus reeds in de 15e eeuw, gelijk in onzen tijd de la Mennais, hulde hebben gebracht.. Doch ik bepaal mij tot de opmerking dat dit staatsregt (het staatsregt van het kerkelijk Rome) de kiem van het ongeloof in zich bevatte. De souvereiniteit Gods werd verloochend voor de souvereiniteit van den Paus, de stedehouder werd rebel, de godsdienst afgoderij, en het dienstbaar maken van kerken staat vereenigd, aan overheersching en consciëntiedwang, deed een afkeer van godsdienst en een verwerping van gezag ontstaan, waardoor men de vreeselijkste- toestanden te gemoet

ging-"

Van eenheid van beginsel blijkt hier niet veel. Ik zou dan ook meenen dat zij eerder tot de ontdekkingen van de latere jaren moet gerekend worden.

Het tweede punt waarover ik mij verplicht zie nog