is toegevoegd aan uw favorieten.

Evangelie en zekerheid

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

met het Eeuwig Evangelie ;), dien de Ziener op Patmos aanschouwen mocht, door de Gemeente gaat met die heerlijke, aloude en toch altijd weder nieuwe tijding: «Gij weet de genade onzes Heeren Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijne armoede zoudt rijk worden2); en het ons daarin opnieuw verkondigt: « Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is, om de zondaren zalig te maken ».3)

In deze dagen doorleven wij opnieuw in den geest de eeuwen der verwachting van het beloofde heil; de geloofsworsteling van die geslachten, die de beloften niet verkregen hebben, « maar hebben dezelve van verre gezien en geloofd en omhelsd en hebben beleden, dat zij gasten en vreemdelingen op de aarde waren »4) en wij worden er te dankbaarder door gestemd, dat het ons gegeven was den dag der vervulling te aanschouwen en niet minder opnieuw gesterkt, om nu zeiven ook de toekomst in heerlijkheid van onzen Heere Jezus Christus met biddend verlangen tegen te gaan. Want méér dan ooit verstaan wij het in deze dagen, dat verwachting en vervulling woorden zijn uit de taal des Hemels in onze aardsche woordenschat ingedragen; woorden, waarvan wij de volle beteekenis voor ons

1) Openb. XIY : 6.

2) II Cor. VIII : 9.

3) I Timoth. 1 : 15.

4) Hebr. XI : 13.