is toegevoegd aan uw favorieten.

Kautsky's opvatting van het oudste Christendom aan de bronnen getoetst

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lijks hare mysteriën viert? Past op hen niet treffend het woord door Philo tot titel voor een zijner werken gekozen: dat elke brave vrij is, en zouden zij zich dat niet volkomen bewust zijn geweest, evenals de Stoïsche wijze zelfs in boeien zich zijner vrijheid bewust bleef ?

Nog zijn wij niet aan het einde van onze kritiek op Kautsky's beschouwingen over de Essenen. Bleek ons in het voorafgaande, dat zij niet stroken met de historische gegevens, nu zal ons blijken, dat Kautsky ook nog zichzelven tegenspreekt, wanneer hij eerst de Essenen voor proletariërs verklaart en later zegt: „zij werken, daartoe hebben zij productiemiddelen noodig; zij verdeelen dus hunne bezittingen niet onder hunne vrienden, maar verbinden zich tot een gemeenschappelijk gebruik daarvan (b. 334). Hoe is dat proletariërschap met het bezit van goederen te rijmen ?

Kautsky meent, dat de Zeloten vurige patriotten waren, die door energiek optreden een einde wilden maken aan den nood der natie, maar dat zij niet alle proletariërs in Jeruzalem konden bevredigen. Velen hadden er geen lust in te wachten tot de Messias het nieuwe wereldbeheerschende Jeruzalem zou brengen. Zi] trachtten aanstonds hun toestand te verbeteren en daar de politiek hiertoe niet het geschikte middel scheen, begonnen zij met eene oeconomische organisatie. Dit zijn dan de Essenen. Nu is Kautsky eerlijk genoeg om te erkennen, dat deze gang van gedachten bij de Essenen nergens uit de bronnen blijkt (S. 423). Hij werkt hier dus louter met eene hypothese. Erger wordt het nog, als hij op deze hypothese nog een tweede bouwt. Zulk eene organisatie op het platteland, zegt hij, kon slechts stand houden zoolang zij van staatswege geduld werd. Toen het met de Joodsche vrijheid gedaan was, ging zij te niet; als geheime vereeniging was zij voor de groote steden buiten Palestina ongeschikt. De „Grossstadt" Jeruzalem moest echter een vorm van orga-

76