Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nistische idealen in het spel waren, moest de maagdelijkheid toch algemeen en niet eene zoo hooge uitzondering zijn geweest.

Vanwaar haalt Kautsky voorts de wijsheid, dat de Apostelen tot caelibaat verplicht waren ? Paulus verzekert zich, evenals zijne ambtgenooten, het recht met eene zuster, d. w. z. eene Christin, als vrouw rond te reizen (1 Kor 9 : 5). Welken grond heeft Kautsky om te gissen, dat hier van vrije liefde en niet van eene geordende huwelijksverbintenis sprake is (S. 368) ? In de opstanding der dooden, zegt Jezus, wordt niet ten huwelijk genomen noch gegeven (Luk. 20 : 35). En toch, zegt Kautsky, worden de menschen in het hiernamaals naar oud-Christelijke voorstelling volstrekt niet als schimmen, maar wel degelijk lichamelijk gedacht; m. a. w. zij zouden ook daar heel goed gehuwd kunnen zijn; zijn zij het er nu inderdaad niet, dan geldt het huwelijk voor iets minderwaardigs (S. 371). De redeneering gaat mank; want wat voor het hiernamaals geldt, behoeft nog niet voor deze wereld te gelden en van eene Christelijke oppositie tegen het huwelijk hier op aarde lees ik op de bedoelde plaats geen woord.

Ook op dit punt betoont Dr. Maurenbrecher zich een beter exegeet. Hij zegt uitdrukkelijk: Jezus is in vragen, die het huwelijk betreffen, geen asceet geweest. Hij heeft de menschen niet geleerd het huwelijksleven te ontvluchten of voor minderwaardig te houden. . . Maar hij heeft hun gezegd: Wanneer eenmaal zulke betrekkingen tusschen twee menschen bestaan hebben, dan hebben zij daarmede beiden het recht verloren, dergelijke betrekkingen met anderen te zoeken. Wat hij daarmede afwijst is niet de zinnelijkheid als zoodanig, niet liefde en kinderverwekking,... maar wel keurt hij af, dat de menschen bevrediging van hunnen lust mogen zoeken, overal waar die te vinden is" *).

Elk communisme vernietigt het familieleven, en dat dit

') Von N. nach G„ S. 193.

107

Sluiten