is toegevoegd aan uw favorieten.

Het hooge belang der ambtelijke vakken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

baring leefden in polytheïsme, afgoderij in allerlei vorm verliep. Het is volgens de nieuwe opvatting juist anders om. Green verbastering, maar ontwikkeling; en de vraag blijft dan nog open of er niet zelfs een nieuwe religie ontstaan zal, als de faculteit der godsdienstwetenschap haar taak zal hebben volbracht, en uit de verschillende godsdienststelsels den waren godsdienst zal hebben gefiltreerd. Het ligt nu niet op onzen weg te betoogen, dat hiermee de wetenschap der theologie in haar hartader is aangetast, en opgehouden heeft eene eigene plaats in den cyclus der wetenschappen te bekleeden.

In verband met het doel dezer rede vestigen wij echter met name de aandacht op het feit, dat de opleiding tot Dienaren des Woords aan eene dusdanige faculteit feitelijk geene opleiding heeten mag.

De Gereformeerden in den lande zijn het hierover eens, dat, waar de dienaren des Woords ook mogen worden opgeleid (de kerken lieten het recht van de vrije studie ongeschonden), elke inrichting waarmee de kerken zich in contact stellen (in casu de Vrije Universiteit), en ook hare eigene school, geven moet loetenschappelijke vorming, op den grondslag der Gereformeerde Belijdenis.

De tegenwoordige Staats-Universitaire opleiding rekent ten eenenmale niet met de bestemming van den beoefenaar der Theologische wetenschap. Zeer zeker heeft de Theologie als wetenschap ook om zichzelve recht van bestaan, gelijk dit van alle wetenschap geldt.

Maar in andere faculteiten wordt wel met de bestemming van den studiosus gerekend. De toekomstige arts wordt ook in de ziekenzalen rondgeleid.