Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eeredienst'. Uit de toelichting der afgevaardigden blijkt de waarheid van liet. les idéés marchant. Men heeft liet denkbeeld van „restitutie of subsidie ') laten varen, en dat opdat men een éénparig protest doe uitgaan tegen het onrecht. Er was in de vorige Synodes duidelijk geworden, dat maar weinige leden voor „restitutie of subsidie" waren, maar dat allen opkwamen tegen het onrecht dat geoefend werd, zoolang art. 168, bleef gehandhaafd. Nu wordt ook melding gemaakt van „de kwestie van het eigendomsrecht der kerkelijke goederen''. Daardoor werd de zaak moeielijkei. Ei kwamen dan eindelijk twee voorstellen, waarvan het tweede, met 21 tegen 18 stemmen wordt aangenomen. Het eerste luidde: Naar aanleiding van het voorstel der Prov. Friesland besluit de Synode: op nieuw aan de llegeering kennis te geven van de bestaande grieven, en te herhalen wat door de Synoden van Groningen en 's Bosch reeds vastgesteld en ter uitvoering aan de Syn. Coinni. opgedragen is. Het aangenomene, dat veel gewichtiger was, luidde: overwegende :

1. dat de Chr. Ger. Kerk nooit afstand heeft gedaan en nog niet doet van de rechten op de goederen der voormalige Gereformeerde Kerk.

2. dat naar de wet alle Kerkgenootschappen op voet van gelijkheid behooren behandeld te worden.

3. dat deze gelijkheid en de zuivere scheiding van Kerk en Staat niet kan tot stand komen zonder schrapping van art. 168 van de grondwet, piotesteert de Synode tegen de tegenwoordige uitkeering van het budget van eeredienst3).

Uit de handelingen van de volgende Synode, gehouden te Zwolle, blijkt hoe weinig eenstemmigheid er omtrent deze zaak in de kerken leefde. Ei waren twee stroomingen. De eene wilde niets van „subsidie of restitutie" weten, de andere eischte die als een recht. De laatste strooming was het meest politiek. Om deze zaak nu toch gaande te houden speculeerde zij immer op het rechtsgevoel der eerste. Het was wel wat hard om toch ook voor de andere gezindheden te moeten betalen. Zoo redeneerende kon men. de tegenstanders der subsidie krijgen tot het protest tegen art. 168. Maar dat nu ging eigenlijk te ver voor de broeders voorstanders van de subsidie. En daarom was het besluit Dordrecht meer ten gunste van deze laatsten. Daar hoorde men bijv. ook dat wij recht hadden op het goed der Gereformeerde kerken, 't Was ook een moeielijke zaak de beide groepen onder een hoedje te vangen. Op de Synode van Zwolle nu kwamen klachten over het dubbelzinnige van het aangenomen voorstel op de Synode te Dordrecht. Geen wonder! Nu wilde men niet verder gaan dan Groningen, 's Bosch. Doch Zeeland voegde er nu weei een nieuw element bij, dat kon de beide richtingen vereenigen. Scluapping van ait. 168, doch de eventueele verrekening late zij een opene, een rechterlijke kwestie. Dat wil zeggen. De Staat subsidiëere de kei ken niet meer. De rechter make uit welke goederen, door den

i) Maar deze begrippen dekken elkander niet. 2) Cf. acta Syn. Dordrecht 1879, pag. /I, Ik cursiveer.

Sluiten