Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gunstigste geval. Neutraliteit is practisch onmogelijk en zoo komt er gemakkelijk een antagonisme tusschen school en religie. En „naarmate de neutrale school een vijandiger houding aanneemt tegenover Godsdienst en Christendom, tegenover kerk en belijdenis, keert zij zich ook tegen het huisgezin, dat dikwerf, al is het alleen uit gewoonte, de traditiën nog in eere houdt."

„Nu is er ongetwijfeld aan de splitsing der volksschool naar religie en kerk een bezwaar verbonden. Later in het leven gaan de menschen door hun verschillende belangen al genoeg uiteen; het ware dus ten hoogste gewenscht en een nuttige zaak, als zij allen als kinderen op dezelfde school konden opgevoed worden."

Maar het is niet te loochenen, dat er nu eenmaal nationale verschillen bestaan, niet alleen in rang en stand, maar ook in godsdienst en belijdenis. De school nu moet zich aansluiten bij de voorstellingswereld van het kind, en moet daarom deze verschillen, die ze niet schept, maar vindt, eerbiedigen en er rekening mee houden. Wat evenwel voor het geheele volk gelijk moet zijn, is de qualiteit van het onderwijs. Dat is de eenheid in de verscheidenheid.

In de tweede plaats moeten de vakken van het onderwijs innerlijk, organisch verbonden zijn. Zooals reeds vroeger werd betoogd is slechts het Christendom in staat zulk een organische eenheid te geven, omdat het een centrale waarheid bezit.

„Deze waarheid, door God ons geschonken, is neergelegd in de Heilige Schrift, een boek, welks waarde voor opvoeding en onderwijs nooit te hoog geschat kan worden. Want niet alleen maakt die Schrift ons bekend met den weg, die tot het eeuwige leven leidt, -maar juist, omdat zij dit doet, wijst zij ons ook den weg aan, dien wij in dit leven te bewandelen hebben.... En daarom is de Bijbel niet alleen het boek voor de kerk, maar ook voor het huisgezin en de school; het Bijbelsch onderwijs, mits het gegeven worde zooals het behoort, niet in rationalistischen of piëtistischen, maar naar zijn eigen zin en meening, is de ziel van alle onderwijs, de organiseerende kracht van alle opvoeding."

Ten derde moet ook ieder vak op zichzelf in organischen

Sluiten