Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

waarschuwing der voorbijgangers. Geschiedt dit nie^ dan volgt bekeuring en boete.

Nu blijkt uit het verhaal niet, dat hetzij Schaffelaar of wel iemand anders „Van onderen" heeft geroepen, toen de eerste van den toren sprong. Er moest dus een bekeuring zijn gevolgd. Toch was noch van deze bekeuring noch van een betaalde boete eenig spoor in de Barneveldsche archieven te vinden.

Onze student zag nu in, dat de professor gelijk had.

Ik meen dat beide voorbeelden voldoende zijn om de beginselen mijner historische critiek toe te lichten, 't Zijn dezelfde ongeveer als waarop o.a. ten deele de nieuwere Bijbelcritiek berust. We gaan nu voort.

V.

De inwoners van Genève krijgen weldra, zoo luidt het verhaal, berouw, en reeds na drie jaren wordt Calvijn teruggeroepen en met gejuich ontvangen. Hij schrijft de voorwaarden, waarop hij wil terugkomen. Nu wordt hij als 't ware de dictator. Hij geeft wetten zoowel in het godsdienstige als in het burgerlijke. Strenge kerktucht wordt ingevoerd; de kerkeraad waakt over geloof en zeden; niet enkel kerkelijke ook burgerlijke straffen treffen hem, die de kerkelijke instellingen overtreedt. Er worden personen gevangen gezet, gebannen, enz. Tegen de ketters wordt geijverd: Servet

Sluiten