Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door welke omstandigheden het bedoelde stuk, volgens Art. 15 en -1 van het Synodale Reglement voor Opzicht en Tucht heeten "°g g6ene beslissiug van een Kerkelijk college kon

Op den 4den Januari werden, gelijk gezegd, de 79 kerkeraadsleden van 12 uur van dien dag af geschorst. Te 3 uur had eene vergadering plaats van het Classikaal Bestuur doende wat des bijzonderen kerkeraads is, en waarhij de niet geschorste Predikanten, Ouderlingen en Diakenen werden uitgenoodio-d

gepubliceerd:6^^'1'1118 ^ °' en b« advertentie

Het Classikaal Bestuur van Amsterdam, in het midden latende, of een Kerkeraad welliglijk verplicht is, attesten van goed zedelijk gedrag" af te geven aan wie elders „belijdenis van hun Christelijk geloof" willen aneggen;

•i over^l"Sc'' dat Ilüc'1 de leer- noch de belijdenisvrijheid door de van kracht zijnde Reglementen gewettigd is; dat de duidelijke verloochening van onzen Heer Jezus „stus onzen eenigen en algenoegzamen Zaligmaker, welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmakmg, niet geschieden kan in de Kerk zonder overtreding van hare bepalingen; en dat eene beïjdenis van ongeloof aan deze grondwaarheid niet afgenomen noch afgelegd mag worden.

Ganschelijk niet overtuigd, dat wie alhier een getuigschrift, als m Art. 40 van het Reglement op het Godsdienstonderwijs, aangevraagd hebben, zulk eene zonde willen bedryven ;

overwegende, dat er tegen niemand van de dienstdoende predikanten m het Classikaal Ressort zelfs eene censuur wegens openbaren strijd met de belijdenis der Kerk aan het Classikaal Bestuur in de laatste jaren gevraagd werd; en dat redelijkerwijze geen attest van goed zedelijk gedrag geweigerd mag worden, als de bedoelde aanvrager werkelijk zulk een gedrag leidt;

heeft besloten, om, doende wat des (Bijzonderen) Kerkeraads is, met intrekking van alle daaromtrent genomene besluiten , de bedoelde attesten uit te reiken büaldien twee mannelijke lidmaten der Gemeente, ten gen'oege van het Bestuur, getuigen dat de aanvrager van goed zedelijk gedrag is. °

Sluiten