is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom ik het "Chr. Onderwijs" voor verderfelijk houd, van M.C. Valeton

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den persoon van Jezus Christus zich heerlijk en krachtig te ontwikkelen! ') De geheele openbaring Gods in de Heilige schrift is een organisch geheel en door het ontleed mes te zetten in elk afzonderlijk deel, gaat de schoonheid van 't geheel verloren.

En waar nu de heer V. verklaart, dat er niet veel in de wereld is, dat meer kwaad gedaan heeft, dan de Bijbelsche geschiedenis, dan stel ik tegenover dit oordeel, dat van duizenden en tienduizenden en wat meer geldt, het leven van duizenden en tienduizenden, om zijn beweren krachteloos te maken. „De geschiedenis der eerste menschen, de geschiedenis der aartsvaders, de geschiedenis van het volk van Israël, de geschiedenis van Jezus en zijne Apostelen is eene doorloopende kritiek van het menschelijk leven, eene rijke, ik zou bijna zeggen onuitputtelijke bron van menschenkennis, die ons nu nog als in een spiegel ons-zelven en onzen medemenschen herkennen doet. Is niet de geschiedenis van den val der eerste menschen de geschiedenis van ons allen." „Vertoont ons

Jacobs familie-geschiedenis niet de natuurlijke gevolgen der polygamie? Heeft David zijne huiselijke rampen niet aan zijne zware overtredingen te wijten?" enz. 2.) „Het Woord van God openbaart ons Zijn wil met in eene reeks van dorre, drooge redeneeringen, maar hoofdzakelijk door daden en feiten. Sommigen durven beweren dat dat oude, in oostersche vormen' gekleede boek voor onzen tijd niet geschikt is. O in dat Goddelijke Woord, dat niet voor één volk, één land, één tijd, maar voor het menschdom door alle tijden heen geschreven is, lossen plaats en tijd zich op in het universeele of algemeene.

Zie het kind, zeker het heeft geen het minste denkbeeld van oudheidkunde, en toch, hoe goed verstaat het de geschiedenissen uit den Bijbel, die wij hem verhalen! Hij verstaat ze niet alleen, hij heeft ze lief, hij verplaatst zich er in. Weenende beklimt hij met Izaak den berg Moria, en juicht bij zijne redding; weenende ziet hij Jozef in den kuil nederdalen, — weenende vergezeld hij hem in de gevangenis, waarin booze menschen, die hem bij den

•) Prof. Prilijs v. d. Hoeven. Levensstudiën bladz. 133,

2) Prof Pr. v. d. H. Levensstudiën blz. 112 in het hoofdst. Levenskritiek.

Een hoofdst. waard om gelezen en herlezen te worden.