is toegevoegd aan uw favorieten.

Waarom ik het "Chr. Onderwijs" voor verderfelijk houd, van M.C. Valeton

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

God verklaren en aan een onvermijdelijk noodlot toeschrijven wil."

Mij dunkt deze aanhalingen zijn voldoende om de waarheid van Baco's gezegde te bewijzen. Kan het bestaan eens Scheppers niet mathematisch bewezen worden, eene grondige natuurstudie bewijst zijn bestaan toch wel. Wij behoeven niet te staren in het duister, maar zeggen van harte na wat zoo schoon is uitgedrukt in deze woorden:

„Ik geloof in God, den Yader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, die door zijne almachtige en alomtegenwoordige kracht, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, als met zijne hand nog onderhoudt, en alzoo regeert, dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid, rijkdom en armoede, en alle dingen, niet bijgeval maar van zijne vaderlijke hand ons toekomen."

Ik meen hiermede mijne taak afgeweven te hebben, namelijk de bespreking van de eerste vier punten van de brochure des heeren Valeton. Hetgeen hij verder schrijft, raakt het onderwijs niet. Gevoegelijk kon ik er dus het zwijgen toe doen. Ik heb naar gematigheid getracht en meen, niet onnoodig gekwetst te hebben. De zaak van het onderwijs is te belangrijk, dan dat zij niet telkens ter sprake zou moeten komen. Het kan niet anders, of die besprekingen, met kalmte geroerd, zullen vruchten dragen. Het zal mij eene groote vreugde zijn, indien ik mag ervaren, dat menigeen ook door hetgeen ik schreef, tot de overtuiging is gekomen, dat de heer V. onverdiend beschuldigd heeft, en het Chr. Ond. wel verre van verderfelijk, een zegen voor ons Volk is.

Zelhem. y. E.

Augs. '76.

Errata.

Op de binnenzijde van het titelblad staat Schoolverbond, moet zijn Volksonderwijs.

Op blz. 11 regel 5 v. o, staat profetiën, moet zijn profetieën.