is toegevoegd aan uw favorieten.

Tweeërlei zedewet?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

weten, hoe ze aan den kost te helpen. Overgeërfde syphilis is de een,ge kwaal naar het schijnt, die voorkomen moet worden; hongerlijden , verwaarloozing, uitteren door ellende 's niets. Want de mannen moeten vrij zijn in de ontucht en de vrouw, die zich vrijwillig overgaf, heeft geen rechten. Hebt gij wel opgelet, mijn lezer, dat de Hoogleeraar schrijft: „de echtverbindtenis dient wezenlijk ter bescherming van de vrouw en de kinderen", maar in den volgenden zin „wanneer vrouwen de voordeelen dezer bescherming vrijwillig verwerpen" — zijn de kinderen op eens verdwenen.

In de werkelijkheid verdwijnen zij echter niet, Hooggeleerde Heer!

3. „Focke had er bij kunnen zeggen, spreekt ZHG., dat de aandrift tot geslachtsgemeenschap veel sterker is bij den man dan bij de vrouw

In 1882 schreef ZHG. in zijn brochure „ wederlegging" (Amsterdam F. van Rossen) op bi, 9/10 „de geneeskundigen erkennen dus stellig niet, dat de geslachtsprostitutie „alleen ten bate der mannen bestaat; de vraag en het „aanbod komen wel degelijk van beide zijden , misschien nog „meer van de zijde der vrouwen dan van de andere zijde". (NB. de cursiveeringen zijn van den Hoogleeraar. Ik citeer woordelijk). Thans vernemen wij lijnrecht het tegendeel. Wie heeft gelijk, de Hoogleeraar van 1882 of van 1889? Als wij het maar weten mogen.

Ik geef den Hoogleeraar van 1882 gelijk. Het is waar, dat de vrouw geheel andere middelen heeft om een man' tot zich te trekken, dan omgekeerd, maar de trek bij beiden is even sterk, misschien nog meer (zegt de Hoogleeraar van 1882 terecht) aan de zijde der vrouw. Maar ik wil er niet over twisten, want het is onmogelijk uit te maken.

Zeker is het — en dit heb ik meermalen uitgesproken

dat de beweegredenen, die de vrouw terughouden, sterker zijn dan die van den man. Juist daarom zijn wij van oordeel, dat die beweegredenen bij den man versterkt en niet ver-