Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

«Zrdre" "ij Je" da. „ij „og

mnl 1 V1'°eger t0etl'eedt tot onze stelling■ „de

Z al V00r0P, de hygiëne achteraan! Immers de'eerste reden, waarom de Heer v. O de M n„, P„ ,

bijwonen is, dat hij voor den mJ

va" ™i, 7" 8e'ijk S,e"' D" "" " eM «'«weging

van zuiver moreelen aard. ®

ik ga echter verder en beweer flat

welbesplin.iwrl 1 a ■ eerste reden

welbeschouwd ook de eemgste reden is

Niet, toch belet den Hoogle.raar zijn standpunt ,en aan/,,en van de prostitutie-kwestie op het Congres te ver-

■'InóodBgd a" JU'" ]d" gro"db0gi"Sel' Wij hebbe» hel»

beZte Ll ,5Z' °" 'e "ede°! "» hebbe" de ">«»« aa~ch«n-r Ve'eooiging „e,e„s hem d,al,oe

8, ' W'J hebben hun reis- en verblijfkosten aan

dan°tuist 7 ''ebl"in h"° ««Meld

juist die iae, en zie _ de schoonste gelegenheid

o.» het pubhek te overtuigen, word, ,„et ee^, w°iger ,t voorbijgegaan! weigering

ver spreid'en"' 7™ ^ ™kte m d°°d rondom «n.

verspreiden dan vooral was het plicht ons op ons eigen

metTl ^ebeSt0ken en ®nschadelijk te maken. In gezelschap

had de H T"'16"' ® °01t te§en ons ^jn opgetreden, had de Hoogleeraar ons kunnen verpletteren onder hei

SThe! 7 JUmeateyn er was ™den om te verwachten, had gestfrr ^ »"8 » b« ongelijk

Maar niets daarvan. De heer v. O. d. M. wil niet komen

het KT1"' 5 aard°°r ni6t aUee" ee» ê'oede kans, om in belang der volksgezondheid nuttige wenken te geven

-ar geeft den indruk van zich zwak te gevoelen. '

Zonneklaar blijkt daaruit, dat het eenigste, wat hem

ErVs' 1geletge" /S in het be9insd' waarvan wij uite • - dus tusschen ons geen wetenschappelijk verschil

dit LT' Zt6r een fep ingr^end zedeli3k verschil. Ware' dit het geval niet, de Hoogleeraar zou stellig niet zijn

Sluiten