is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

temperament, met Uwe opvoeding en levenservaring, Gij altijd neiging gevoelt op een achterblijver te vuren, maar men doe dat dan door blijk te geven van grooter zaakkennis dan deze bezit, niet door zijn beginselen in verdenking te brengen en belachelijk te maken.

En nu ik toch over dat „vuren" spreek, vraag ik een oogenblik Uwe aandacht voor „een persoonlijk feit". Is, vraag ik, het verwijt billijk, dat ik, telkens als Gij op conservatieven wildet losgaan, l in den weg stond? \\ aar stond ik dan, toen Gij voor de vrije kerk, voor de vrije school, voor de Vrije Universiteit, voor de rechtsgelijkheid van den burger bjj het opleggen van militaire lasten opkwam ? Heb ik ooit U belet een ieder die het verband van deze dingen met] zijn antirevolutionair beginsel niet doorzag aan te vallen ? Heb ik hot zelf' nimmer gedaan ? Heb ik ooit, als één dier quaestiën in de Kamer actn de orde kwam, tijdelijke buitensluiting van een achterblijver ontraden? Maar daarom schrap ik nog zulke achterblijvers niet uit de rijen der antirevolutionairen. Ik meen voor de doorwerking onzer beginselen veel te mogen verwachten van den tijd. Hoe menigmaal had ik in vroegere jaren bij onze vrienden te vergeefs aangedrongen op steun voor de invoering van Kamers van Arbeid, en ziet! nauwelijks had ik zelf de 2e Kamer verlaten, of de eerste in onze partij die de koe bij de horens pakte was Baron SchimmeIjPHNninck, een man die toch in de publieke opinie zeker niet staat aan de zoogenaamde gauclie!

Maar „conservatief" moest nu eenmaal elke tegenstander heeten. Zóózeer, dat in de „kleine pers" — de leerlingen gaan gemeenlijk verder dan de meester — bij gelegenheid van de behandeling dor belastingwetten hetzelfde Kamerlid in het eene blad conservatief, in het andere niet-conservatief of ook wel democratisch heette, eenvoudig naar mate diens inzicht niet of wel met de opinie van den redacteur strookte. Dat deze in geen geval „conservatief" kon zijn, stond natuurlijk vast. Zoo neemt van lieverlede liet classificeeren dei' personen de plaats in van het debatteeren over hun argumenten.

Ik ontken natuurlijk niet, dat bij de meer gegoeden, bij