is toegevoegd aan uw favorieten.

Aan Dr. A. Kuyper

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wel op onzuiveren grondslag gekozen en mitsdien geen beeld der natie vertoonende, nochtans lichtelijk vier jaren lang zitting zal kunnen hebben.

Mij dunkt, voor juichen is ditmaal geen stof!

Misschien ziet Gij verder dan ik; Gij wacht heil van het nieuwe kiezersvolk, dat gij dan ook al bij voorbaat „ingeluid" — terwijl Gjj het oude „uitgeluid" hebt.

Gij meent alzoo alles te kunnen missen wat op politiek gebied eenige zelfstandigheid bezit; want de gezichtseinder van dat nieuwe kiezersvolk, voor zoover het naar U wil luisteren, kan op dat gebied uit den aard der zaak niet veel verder reiken dan Uw blad, de Standaard, en de daarop steunende „kleine pers."

Maar zou op die wijze de antirevolutionaire partij niet ontaarden in eene Kuyperiaansche — of juister nog in eene Kuyper-partij; in eene coterie; in iets dat Gjj zelf steeds ten sterkste hebt verfoeid en bestreden?

Gij kunt dat niet verlangen.

Maar juist daarom 'nadt Gij, meen ik, moeten toegeven aan mijne bede op de Deputaten-vcrgadering: laat althans de laatste resolutie weg!

Dit kan echter niet meer. Gedane zaken nemen geen keer.

Maar, de „rcsolutiën" zijn nu voorbij; zij hebben hare 't zij dan heilzame of verderflijke uitwerking gehad, en zijn thans aan uitgedoofde vuurpijlen gelijk. Doch ons Program

het door IJ ontworpen Program — staat nog ongerept overeind.

Op dat Program heeft al wat antirevolutionair is zich vereenigd. Ln waar het geldt de rechten en vrijheden van ons volk, van ons volk in al zijn rangen en standen; waar het geldt de handhaving van den grond waarop die vrijheden en rechten hun steunpunt vinden, daar kunnen en daar zullen wij anti-revolutionairen — ondanks alle uitwerpingen van Deputaten vergaderingen — elkander weer ontmoeten, en wel op den grondslag van dat Program, omdat niet de „resolutiën van die vergaderingen, ook niet het oordeel van de