Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bijna ledig naar Java ; en ^ou hel Gouvernement niel met de Handelmaatschappij maalregelen kunnen treffen lot kostelooze overvaart der duizenden , wien het aan overvaartskosten naar Amerika ontbreekt? Hunne voeding op de reis, buune uitrusting, een weinig gereedschap en eerste ver blijfkosten zoude hel dan slechts behoeven voor te schieten , cn dit zou weinig bedragen i.

Verder. Regeert niel oin.e Koning onbepaald in de Oost; kan hij niel de heerlijkste hooglanden , die bij millioenen bunders ledig liggen, geven aan wien bij wil, en geven tegen een betrekkelijk geringe opbrengst, maar tot onberekenbaar voordeel voor de schatkist; kan hij zijn getrouwe volk daar gcene vrijheid van Godsdienst en scholen toeslaan , cn slaan niet alle middelen hem ter dienst, om hen daar te beschermen ? Kan hij niel door op ecne ruime schaal en op eene verstandige wijze 2 den weg naar de Oost te openen velen, die nog niet of nog maar half voor Amerika gewonnen zijn , voor Nederland behouden? De Christen toch , die weel dat nog vijfentwintig millioen Heidenen als een heerlijk veld en rijp voor den oogst daar wonen, kan niet anders dan branden van verlangen, om hun ook het Evangelie te bren gen; om ook daar met kracht te arbeiden lot verkondiging van den naain des Ileeren. E11 deze gedachte, wij willen het niet ontveinzen, de gedachte van ons misschien nog eenmaal in de gelegenheid gesteld le zien, om onder die millioenen Heidenen te arbeiden; ons in de gelegenheid gesteld te zien, in hel verre Oosten, de bakermat van Godsdienst cn wetenschappen, wcrwaarts, bij dc ontwikkeling der

1 Zie de redenering hierover van van der Kucht in zijne in vele opzichten uitnemende brochure over Kolonisatie op Java, ten jare 1844, te Amsterdam uitgegeven. Met cijfers en op cene wijze die kennis van zaken openbaart, toont hij dat'dit weinig zou kosten.

2 Niemand beige dit woord. Wij dachten aan de Salamocca!

Sluiten