is toegevoegd aan uw favorieten.

Landverhuizing, of waarom bevorderen wij de volksverhuizing en wel naar Noord-Amerika en niet naar Java?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zouden reizen, om dezelve niet die in Westconsin zijn te vereenigen, en alzoo te zamen eene streek te zoeken, wervvaarts de volgende verhuizers kunnen vertrekken, naarmate de Heere ons middelen, om de reiskosten te dekken, zal verschaffen. Mocht de Heere daartoe in de harten der Godvreezenden, in de Vereenigde Stalen, de innerlijke beweging der barmhartigheid verwekken, om de hoop en het uitzicht, welke vele zuchtende, Godvreezende en trouwe burgers in Nederland koesteren , nopens redding uit zoo vele bange zorgen , tot dank aan God in Christus te bevestigen. — Wij smeeken u daarom , komt ons te hulp ! — Wij gevoelen wel dat uwe schouderen, ook wel ten uwent door velerlei roepingen zullen gedrukt worden; doch ook weten wij, dat de Christenen in Amerika nog gespaard zijn van die bange werkeloosheid, kwijning in nering en handtcringen uitmergelende belastingen, welke ons volk zoo bezwaren. Ook weten wij dat eendracht macht maakt, en dat in Gods rijk de penning van de arme weduwe van groot gewicht is. Mocht gij het goedvinden door Amerikaansche bladen deze ouze bidslem ter ooren te brengen van de door de Staten verspreide geloovigen, zoo zoudt gij ons hierin eene groote dienst bewijzen, vertrouwende, dat door Gods goedheid op onze bede onze smeekstem hier en daar, om Zijns Zoons wil, wel vallen zal in het hart. In volle bewustheid dat het koningrijk van God niet beslaat in woorden maar in kracht; dat wij moeten liefhebben met daad en in waarheid ; dat wij elkanders lasten moeien dragen; dat de geboden Gods mogen en, ten koste van wat het ook zij, moeten gehoord worden; dat men daarom het gebod van werk en eet niet scheiden mag; dal ieder Christen zich schuldig moet weten zijn huis te verzorgen, waar het dan ook zij: ja, meer dan dal moet zoeken, om weduwen en weezen