Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. dat benoeming, schorsing en ontslag van de Hoogleeraren in de Theologie geschiede als boven is bepaald, (namelijk: door Curatoren der Kerken) en die van de Hoogleeraren in de andere faculteiten plaats hebbe overeenkomstig de statuten der Vereeniging voor Hooger Onderwijs; met dien verstande, dat ter goede verstandhouding de Colleges van Directeuren, Curatoren en Hoogleeraren beiderzijds in al deze gevallen en voorzoover zij er bij betrokken zijn, onderling met elkander overleg plegen, zonder elkander over en weer te binden."

Onpartijdige beoordeelaars zullen moeten erkennen, dat dit voorstel van Dr. Bavinck wezenlijk in hoofdzaken overeenkomt met het voorstel-Bos, te Arnhem aangeboden, en geheel verschilt van het voorstel-Bavinck van thans.

Alleen in het no. 4 bepaalde lag eenig verband van de School der Kerken met de andere Faculteiten, en daardoor met de Universiteit, dat ofschoon weinig belijnd, zeer ver ging.

Latea nu de Kerkeraden oordeelen, welk voorstel zij het meest wenschelijk achten. Zij behoeven daarom nog niet één van beide voorstellen onveranderd over te nemen; integendeel, men wijzige het gekozen voorstel, of vuile het aan, zooals zij goed zullen vinden. Doch men doe de moeite, beide voorstellen in ernstige overweging te nemen, en verloope zich niet in oppervlakkigheid, zooals velen tot hiertoe deden, slechts op klanken afgaande.

NASCHRIFT.

1. Keeds hadden wij het vorenstaande geschreven, gereed om ter perse te gaan, toen een artikel in „De Heraut" (no. 1299) onze aandacht trof.

Ds. Diemer had in „De Bazuin" geschreven over het artikel der benoeming in het voorstel-Bavinck. Zijne uitlegging van dat artikel kwam vrijwel overeen met onze voorstelling.

En nu beweerde ,, De Heraut" dat de bedoeling van dat

Sluiten