is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„der Gereformeerde beginselen, ten opzichte van de weten„schap voldoen, die eenerzijds het karakter draagt van „eene Theologische School, waarover de Kerken de vrije „beschikking hebben en toch ter andere zijde tegelijkertijd „is eene Theologische Faculteit temidden der Universitaire wetenschappen."

Men neme maar eens aan, dat de meerderheid van de Kerkeraadsleden ook is de meerderheid van de leden der Keik. Men brenge eens de beslissing, bij meerderheid van stemmen op den Kerkeraad genomen, ter kennis van de Generale Synode. Dan kannen wij eens zien, hoevele Kerkeraden van de ruim 700 Kerken zijn voor het voorstel-Bavinck en hoevele zijn voor het voorstel-Bos.

Intusschen grijpe men van de zijde der Vereeniging niet, gelijk laatst, gewelddadig op een geleidelijke ontwikkeling in!

Ook make men de School der Kerken niet alvast dood door niet in hare vacatures te voorzien, gelijk, helaas, sommigen, al is 't onder honig-zoete betuigingen, beoogen.

Die voorziening staat niet een latere oplossing van de kwestie in den weg. Dat zoekt men slechts wijs te maken!

Weet een Generale Synode de begeerte van al de Kerkeraden, dan weet zij ook wat te moeten doen in deze gewichtige aangelegenheid, zonder met meerderheid van stemmen uit te willen maken, wat slechts door overtuiging en vertrouwen is te vinden, gelijk Dr. Bavinck laatst nog zei.

Te Arnhem wist zij dat niet. En zij wordt dat ook niet gewaar, wanneer de Classes of Provincies door toevallige afvaardiging een meerderheid van Kerkeraden kan omzetten in een minderheid. zonder van 't gevoelen der meerderheid van Keikeraden te doen blijken.

Broeders, er staat een gewichtig idecaal, een ernstig belang voor de toekomst op 't spel!