is toegevoegd aan uw favorieten.

Voorstel-Bavinck en voorstel-Bos, met elkander vergeleken

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nog enkele expl. voorhanden van

DE KWESTIE VAN DEN DAG.

Een ivoord naast dat van Prof. Dr. H. BAVINGK, door T. BOS, v. d. m. te Dokkum.

Prijs f 0.30.

Verschenen bij Jan Haan te Groningen:

T_ IDE G-EOOT,

De Bijb. Geschiedenis en Verstandelijke vorming.

Prijs ingen. f 0 70, geb. in linnen f 1—.

Van, dit zeer keurige werkje schrijft Dr. Bavinck in „De Bazuin":

Met groot genoegen hebben wij van dit werkje kennis genomen. De geachte schrijver stelt zich ten doel, om eens in een reeks van voorbeelden aan te toonen, wat het Christelijk onderwijs aan den Bijbel te danken heeft, en daarin boven de neutrale school een schat van groote opvoedkundige waarde bezit. Zeer terecht zegt hij op bl. 4: Het Christelijk onderwijs maakt de verstandelijke ontwikkeling van het kind meer volledig, meer harmonisch dan het neutraal onderwijs. En hij zegt dat niet alleen, maar hij bewijst het en laat het ons zien. Aan de hand van enkele gedeelten uit de H. Schrift, zooals de schepping, de geschiedenis van Abraham, Mozes, Israël in de woestijn enz., wijst hij in het kort den rijkdom der voorstellingen aan, die het kind ongemerkt daardoor opdoet. Voorstellingen, die op allerlei dingen betrekking hebben, op den oorsprong aller dingen, het huisgezin, het huwelijk, de volken, de landen, de voortbrengselen, enz., enz. Alles veel te veel om op te noemen. De Bijbel, als middelpunt van alle onderwijs, geeft aan het kind op eenvoudige wijze eene gansche wereld- en levensbeschouwing. De neutrale school, die deze leerstof mist, moet daarom op allerlei onbeholpen wijze naar eenige vergoeding zoeken, en grijpt naar wijsgeerige stelsels, opvoedkundige theorieën, zaakonderwijs, schoolwandelingen, vertellingen, sprookjes enz., en raakt met dat alles hoe langer hoe verder van de wijs. De heer De Groot stelt dat alles duidelijk in het licht

Wij wensclien het boekje in veler handen.